Zmiany w budżecie gminy na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr 52/VII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Działająca na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Ustala się dotacje budżetowe dla innych podmiotów realizujących zadania własne gminy w kwocie 15.000 zł w zakresie ;
    • organizowania kolonii, rekolekcji i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, alkoholowych zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

  2. Ustala się dotację z budżetu gminy na realizację zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000
    • dla Miasta - gminy Przemyśl na dofinansowania Izby Wytrzeźwień w Żurawicy.

  3. Zmniejsza się wydatki bieżące w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie tj. 16.000 zł w dziale 851, rozdziale 85154, paragraf 4210

    Szczegóły zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na 2003 r. w wysokości 7.000 zł tj.

750-75011-235 - 7.000

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 52/VII/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 24 maja 2003 r.

Zestawienie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

851

-

-

Ochrona zdrowia

16.000

16.000

-

85154

-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

16.000

16.000

-

-

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

13.700

-

-

-

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1.300

-

-

-

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1.000

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

16.000

Razem :

16.000

16.000


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2003 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.