Pruchnik: Przebudowa ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej (nr dz. 1836/1, 1838/4) w Pruchniku
 Ogłoszenie przesłano na Portal UZP :Numer ogłoszenia: 67926 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej (nr dz. 1836/1, 1838/4) w Pruchniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Zakres zamówienia obejmuje dwa zadania w podziale na: 3.1.ZADANIE NR 1 DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NPRDL - zał. nr 5a I.Roboty przygotowawcze kpl 1 II.Roboty ziemne kpl 1 III.Odwodnienie kpl 1 IV.Podbudowy -Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy średniej grubości frezowania 4 cm - 146 m² -Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy średniej grubości frezowania 2 cm - 379 m² -Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 923 m² -Ułożenie geosiatki na warstwach asfaltowych - 994 m² -Warstwy odcinające -separacyjnej z geotkaniny - 2850 m² -Warstwy mrozoochronne gr. 20 cm - 923 m² -Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy 20 cm - 699 m² V.Nawierzchnie -Warstwa wyrównawcza pod geosiatkę z betonu asfaltowego, grubość po zagęszczeniu 3 cm - 1014 m² -Warstwa wiążąco - wyrównawcza z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6,2 cm - 3306,16 m² -Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 3299,10 m² -Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa ścieralna o śr. grubości 4 cm - 120 m² -Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na posypce cementowo - piaskowej- 46 m² VI.Umocnienie skarp i rowów, ścieki kpl 1 VII.Oznakowanie dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu -Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie - 26,04 m² -Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m² - szt. 18 -Bariery ochronne stalowe jednostronne - 44 m -Poręcz ochronna sztywna ze szczeblami pionowymi - 5 m VIII.Krawężniki, obrzeża, chodniki -Krawężniki betonowe stojące o wymiarach 15×30 cm, ława betonowa o wym. 35×25 cm, podsypka cementowo - piaskowa - 1026 m -Obrzeża betonowe o wym. 30×8 na podsypce cementowo - piaskowej - 541 m -Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika - 753 m² -Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 753 m² -Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 753 m² IX.Zjazdy do gospodarstw -Warstwy mrozoochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 20 cm - 68,80 m² -Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów - 439 m² -Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 150,30 m² -Warstwa wiążąco - wyrównawcza z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6,2 cm - 297 m² -Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 297 m² -Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej - 85,10 m² -Nawierzchnia betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 9,50 m² -Nawierzchnia z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm - 158,30 m² -Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej - 18 m² 3.2.ZADANIE NR 2 FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH zał nr 5b do siwz I.Rozebranie i wykonanie ogrodzenia w km 0+086-0+120 oraz 0+400 -0+455 II.Roboty rozbiórkowe w km 0+086-0+120 III.Ściana oporowa w km 0+086 IV.Utwardzenie pobocza w km 0+055 -0+085 Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna w zakresie określonym w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 5a i 5b do siwz w podziale na: -5a zadanie dofinansowane ze środków NPRDL -5b zadanie finansowane ze środków własnych Rozliczenie inwestycji nastąpi etapami na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie cen jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową na podstawie cen i nośników cenotwórczych podanych w ofercie cenowej. 4.Wykonawca zobowiązany jest do: 1)zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z uporządkowaniem terenu po realizacji przedmiotu zamówienia, 2) zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami p. poż. i bhp, 3)opracowania harmonogramu robót i najpóźniej do dnia przekazania placu budowy, przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji, 4)prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania sprawnych narzędzi, 8)prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 9)wykonania dokumentacji powykonawczej i geodezji powykonawczej w 3 egz. 5.Zamawiający zobowiązuje się: 1)przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 2)dokonać odbioru wykonanych prac, 3)zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace na podstawie cen jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustalonych dla danej pozycji kosztorysu powykonawczego,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy tysięcy złotych) w terminie do dnia 06.03.2013 r., do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr2 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr2 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr2 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr2 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr2 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Ofertę cenową - formularz wraz wypełnionym załącznikiem nr 5a i 5b do SIWZ, zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz pkt. 8 wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: 1) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 2) Zmianę wynagrodzenia. 3) Zmianę kadry przewidzianej do realizacji umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4) Zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego. 3. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach: 1) Wystąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego określonego w §15 ust. 6 2) W okresie realizacji przedmiotu wystąpią warunki atmosferyczne powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okresie co najmniej 7 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 3) W przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 4) Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo - wodne inne niż w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 5) W przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy., 6) W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 7) Skrócenia terminu umowy w przypadku wcześniejszego zakończenia robót. 4. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: 1) Zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane, 2) Zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy. 5. Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgoda zamawiającego. O zmianie personelu Zamawiającego, Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie. 6. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia dopuszcza się , gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zamówienia zmniejszenie wynagrodzenia określonego kwotą kosztorysową w §10 ust. 2 niniejszej umowy. Wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokołu zatwierdzonego przez obie strony umowy, na podstawie wyliczenia kosztorysowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie. Na skutek okoliczności które wyniknęły w trakcie realizacji umowy i nie można ich było wcześniej przewidzieć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 16a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Narodowego Wieloletniego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej (nr dz. 1836/1, 1838/4) w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:19.02.2013 08:35
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:19.02.2013 08:35