UCHWAŁA Nr 161/XXII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik
.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póż. zm.) oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pruchnik wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i objaśnieniami przyjętych wartości.

 

§ 2.

 

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 pkt2 ustawy o finansach publicznych, w tym:

 • umów zawieranych na czas nieokreślony, której przedmiotem są dostawy:
  1. gazu z sieci gazowej
  2. licencji na oprogramowania komputerowe
  3. wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci
 • umów zawieranych na czas określony do kwoty 1 000 000 zł

§ 4.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pruchnik do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:

 • umów zawieranych na czas nieokreślony, której przedmiotem są dostawy:
  1. gazu z sieci gazowej
  2. licencji na oprogramowania komputerowe
  3. dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
 • umów zawieranych na czas określony do kwoty 500 000 zł

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013r, traci moc Uchwała Nr 100/XIII/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24.01.2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.01.2013 06:50
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.03.2013 20:41