UCHWAŁA Nr 165/XXII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik"
.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Zaciągnąć w 2013 roku długoterminową pożyczkę w wysokości 1 686 282,83 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt trzy grosze).
  2. Pożyczka zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 2.

 

Pożyczka o której mowa w §1 przeznaczona na finansowanie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.„Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik”.

§ 3.

  1. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2014 po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego zgodnie z umową Nr 00081-6921-UM0900063/11 zawartą dnia 14.08.2012r. o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik”.
  2. Spłata odsetek nastąpi w latach 2013-2014.

§ 4.

 

Zabezpieczenie pożyczki będzie weksel własny in blanco.

§ 5.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.01.2013 06:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak