UCHWAŁA Nr 160/XXII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na 2013 rok
.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 10 i art.51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

 

1. stala się dochody budżetu gminy w kwocie 27 954 106

   z tego:

 • dochody bieżące w kwocie 27 348 766
 • dochody majątkowe w kwocie 605 340

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 32 520 545

 • wydatki bieżące w kwocie 25 458 487
 • wydatki majątkowe w kwocie 7 062 058

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4 566 439

4. Żródłem pokrycia deficytu będą:

 • długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 2 880 156
 • pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zdania (§903) „ Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik” 1 686 283

5. Określa się przychody budżetu w kwocie 4 766 439

    z tego:

 • §952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3 061 713 zł,
 • §951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” w kwocie 18 443 zł
 • pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zdania (§903) „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik” 1 686 283

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 200 000zł

    z tego:

 • §992 - „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 200 000 zł

§ 2.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 5 266 439zł,

z tego:

 • na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł
 • na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 566 439 zł, z tego
  na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 686 283 zł
 • na spłatę pożyczki z lat poprzednich w kwocie 200 000zł

§ 3.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2013 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.: 

 1. W myśl art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 oraz dochody z opłat określonych w art. 11 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
 2. W myśl art.16 ust.1-4 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, oraz art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,18,21-25,29,31,32,38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat wykorzystane będą zgodnie z w/w ustawą.
 3. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do Burmistrza Pruchnika są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
 4. W myśl art.6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystość i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. Nr 69, poz. 391) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa się koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4.

Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 58 194zł z tego:

 1. Dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 57 410 zł;
 2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 784 zł

§ 5.

Wyodrębnia się wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 17 457 zł z tego;

 1. Dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 17 222 zł
 2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 235 zł

§ 6.

 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 170 000 zł
 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 67 000 zł
  z tego:
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 67 000 zł

§ 7.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami:

DOCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

750

Administracja publiczna

64 984

75011

Urzędy Wojewódzkie

64 584

 Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

64 584

75045

Kwalifikacja wojskowa

400

 Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

400

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 664

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 664

 Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 664

852

Pomoc społeczna

4 655 940

85203

Ośrodki wsparcia

501 840

 Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

501 840

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 146 000

 Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 146 000

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 100

 Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 100

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

750

Administracja publiczna

64 984

75011

Urzędy wojewódzkie

64 584

Wydatki bieżące
z tego:

64 584

1)Wydatki jednostek budżetowych

64 584

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

64 584

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

49 694

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 212

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 360

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 318

75045

Kwalifikacja wojskowa

400

Wydatki bieżące
z tego:

400

1)Wydatki jednostek budżetowych

400

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400

4300

Zakup usług pozostałych

400

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 664

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 664

Wydatki bieżące
z tego:

1 664

1)Wydatki jednostek budżetowych

1 664

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 664

 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 400

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

240

4120

Składki na Fundusz Pracy

24

852

Pomoc społeczna

4 655 940

85203

Ośrodki wsparcia

501 840

Wydatki bieżące
z tego:

501 840

1.Wydatki jednostek budżetowych

501 840

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

342 900

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

254 300

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

18 600

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

48 200

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 800

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 158 940

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

29 000

4260

Zakup energii

16 800

4270

Zakup usług remontowych

13 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000

 4300

Zakup usług pozostałych

32 860

 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 100

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

4430

Różne opłaty i składki

7 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9 282

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

898

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 146 000

Wydatki bieżące
z tego:

4 146 000

1.Wydatki jednostek budżetowych

123 881

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

85 426

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

65 942

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

5 442

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 292

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 750

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

38 455

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 280

4270

Zakup usług remontowych

2 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

300

4300

Zakup usług pozostałych

10 000

4410

Podróże służbowe krajowe

5 000

4430

Różne opłaty i składki

500

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 375

4480

Podatek od nieruchomości

500

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 500

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 022 119

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

500

3110

Świadczenia społeczne

4 021 619

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej

8 100

Wydatki bieżące
z tego:

8 100

1.Wydatki jednostek budżetowych

8 100

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
 zadań

8 100

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8 100

 

§ 8.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 

DOCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

85 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

85 000

 Dochody bieżące

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

85 000

 Ogółem dochody

85 000

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

851

Ochrona zdrowia

85 000

85153

Zwalczanie narkomanii

15 000

Wydatki bieżące
z tego:

15 000

1.Wydatki jednostek budżetowych

15 000

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000

b) wydatki związane z realizacją ich
 statutowych zadań

11 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

70 000

Wydatki bieżące
z tego:

70 000

1.Wydatki jednostek budżetowych

22 000

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

18 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

4300

Zakup usług pozostałych

13 000

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

500

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 000

3. Dotacje na zadania bieżące

47 000

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

47 000

 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

DOCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000

Dochody bieżące

0690

Wpływy z różnych opłat

10 000

- wpływy z UM

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000

 Wydatki bieżące
 z tego:

10 000

1. Wydatki jednostek budżetowych

10 000

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

4300

Zakup usług pozostałych

7 000

 

Z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim:

Fundusz sołecki w kwocie 176 351 zł z tego dla:

 1. sołectwo Hawłowice 19 780 zł
 2. sołectwo Jodłówka 28 216 zł
 3. sołectwo Jodłówka Parcelacja 17 268 zł
 4. sołectwo Kramarzówka 28 216 zł
 5. sołectwo Rozbórz Długi 28 075 zł
 6. sołectwo Rozbórz Okrągły 17 579 zł
 7. sołectwo Rzeplin 17 099 zł
 8. sołectwo Świebodna 20 118 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa sołectwa i przedsięwzięcia

Kwota

 Sołectwo Hawłowice

926

Kultura fizyczna i sport

19 780

92601

Obiekty sportowe

19 780

Wydatki majątkowe

19 780

1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne

19 780

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

19 780

- zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla sportowców

Sołectwo Jodłówka

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

10 000

 Wydatki bieżące
 z tego:

10 000

 1. Wydatki jednostek budżetowych

10 000

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

- zakup krzeseł do świetlicy Domu Strażaka

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18 216

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

18 216

Wydatki majątkowe

18 216

1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne

18 216

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

18 216

- wykonanie oświetlenia ulicznego przysiołków: Pustki, Pułanek,

Sołectwo Jodłówka Parcelacja

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17 268

75412

Ochotnicze straże pożarne

17 268

 Wydatki bieżące
 z tego:

17 268

 1. Wydatki jednostek budżetowych

17 268

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

17 268

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

17 268

- ułożenie kostki brukowej na placu wokół remizy OSP

Sołectwo Kramarzówka

600

Transport i łączność

28 216

60095

Pozostała działalność

28 216

Wydatki majątkowe

28 216

1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne

28 216

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

28 216

Wymiana 3 szt. wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem placu pod wiatą

Sołectwo Rozbórz Długi

926

Kultura fizyczna i sport

28 075

92601

Obiekty sportowe

28 075

Wydatki majątkowe

28 075

1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne

28 075

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

 28 075

- wykonanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego

- zakup wyposażenia boiska

Sołectwo Rozbórz Okrągły

600

Transport i łączność

17 579

60016

Drogi publiczne gminne

17 579

 Wydatki bieżące
 z tego:

17 579

 1. Wydatki jednostek budżetowych

17 579

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

17 579

4270

Zakup usług remontowych

17 579

- wykonanie prac ziemnych przy drodze gminnej

Sołectwo Rzeplin

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17 099

75412

Ochotnicze straże pożarne

17 099

 Wydatki bieżące
 z tego:

17 099

 1. Wydatki jednostek budżetowych

17 099

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

17 099

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 899

- zakup rolet i firanek

 4270

Zakup usług remontowych

9 200

- wymiana drzwi jednoskrzydłowych

Sołectwo Świebodna

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 118

75412

Ochotnicze straże pożarne

20 118

 Wydatki bieżące
 z tego:

20 118

 1. Wydatki jednostek budżetowych

20 118

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 20 118

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 118

- zakup krzeseł i stołów do remizy, wrót garażowych, drzwi wewnętrznych, płytek gres

 

4. Ustawa o utrzymaniu czystość i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. Nr 69, poz. 391)

 

DOCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

288 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

288 000

Dochody bieżące

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

288 000

- opłata śmieciowa

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

288 000

90002

Gospodarka odpadami

 Wydatki bieżące
 z tego:

288 000

1. Wydatki jednostek budżetowych

288 000

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4300

Zakup usług pozostałych

288 000

 

§ 9.

 

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział  paragraf klasyfikacji budżetowej.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

396 000

 40002

Dostarczanie wody

396 000

Dochody bieżące

0830

Wpływy z usług

390 000

-opłata za wodę z wodociągu gminnego

0920

Pozostałe odsetki

5 000

-odsetki od nieterminowych wpłat

 Dochody majątkowe

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
 z innych źródeł

1 000

600

Transport i łączność

617 161

60016

Drogi publiczne gminne

617 161

Dochody bieżące

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

617 161

- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy

700

Gospodarka mieszkaniowa

222 546

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

222 546

Dochody bieżące

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości

10 600

-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

138 000

- wpływy z dzierżawy gruntów
- wpływy z dzierżawy budynków komunalnych
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych
- dzierżawa obwodów łowieckich

0920

Pozostałe odsetki

1 000

-odsetki od nieterminowych wpłat

 Dochody majątkowe

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 18 990

- sprzedaż gruntów

 Dochody majątkowe

 6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 53 956

-refundacja wydatków na budowę placu zabaw w 2012 roku

710

Działalność usługowa

30 000

71035

Cmentarze

30 000

Dochody bieżące

0830

Wpływy z usług

30 000

-opłata grobowa

720

Informatyka

293 767

72095

Pozostała działalność

293 767

 Dochody majątkowe

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

293 767

750

Administracja publiczna

164 984

75011

Urzędy wojewódzkie

64 584

Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

64 584

- dotacja z zakresu administracji rządowej

75045

Kwalifikacja wojskowa

400

            Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

400

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawnych powiatu)

100 000

Dochody bieżące

0970

Wpływy z różnych dochodów

100 000

-wynagrodzenie płatnika PIT

-zwrot podatku VAT

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 664

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 664

Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 664

- dotacja z zakresu administracji rządowej

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

153 304

75412

Ochotnicze straże pożarne

153 304

Dochody majątkowe

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

153 304

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 337 741

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 500

Dochody bieżące

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1 500

- wpływy z karty podatkowej

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 361 635

Dochody bieżące

0310

Podatek od nieruchomości

1 300 000

- podatek od nieruchomości

0320

Podatek rolny

20 865

- podatek rolny

0330

Podatek leśny

26 287

- podatek leśny

0340

Podatek od środków transportowych

12 483

- podatek od środków transportowych

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1 000

- podatek od czynności cywilnoprawnych

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000

- odsetki od zaległości podatkowych

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 272 483

Dochody bieżące

0310

Podatek od nieruchomości

370 000

- podatek od nieruchomości

0320

Podatek rolny

774 787

- podatek rolny

0330

Podatek leśny

1 522

- podatek leśny

0340

Podatek od środków transportowych

42 174

- podatek od środków transportowych

0360

Podatek od spadków i darowizn

12 000

- podatek od spadków i darowizn

0430

Wpływy z opłaty targowej

20 000

-wpływy z opłaty targowej

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

40 000

- podatek od czynności cywilnoprawnych

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

12 000

- odsetki od zaległości podatkowych

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

468 000

Dochody bieżące

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

45 000

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0480

Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

85 000

- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

288 000

- opłata śmieciowa

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

50 000

-wpływy z opłaty skarbowej

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 234 123

Dochody bieżące

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2 194 123

- podatek dochodowy od osób fizycznych

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

40 000

- podatek dochodowy od osób prawnych

758

Różne rozliczenia

15 113 926

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

9 507 583

Dochody bieżące

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

9 507 583

- subwencja oświatowa

75807

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

5 161 301

Dochody bieżące

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 161 301

-subwencja wyrównawcza

75831

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

395 042

Dochody bieżące

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

395 042

-subwencja równoważąca

75814