ZMIANA SIWZ ZOSTAŁA DOKONANA W DNIU 15-03-2013 R. JN.:

IZ 271//7/2013                                                                    Pruchnik 2013-03-15

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania nr IZ 271/7/2013 pn

„Wykonanie parkingu publicznego w miejscowości Pruchnik” 

Nr ogłoszenia opublikowany w  BZP nr 89244-2013 z dnia 05-03-2013.

Zmiana ogłoszenia opublikowana  w BZP nr 105552-2013 z dnia 15-03-2013

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113   poz. 759z póżn. zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zał. nr 6 przedmiaru/kosztorysu ofertowego nr 1.

I Zmiana siwz

Rozdział I pkt 15

Było

15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

        1)    zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

„Wykonanie parkingu publicznego w miejscowości Pruchnik”

nie otwierać przed 20.03.2013 do godz. 10:05”

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

Otrzymuje brzmienie:

15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

      1)      zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

„Wykonanie parkingu publicznego w miejscowości Pruchnik”

nie otwierać przed 21.03.2013 do godz. 10:05”

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert

Było

1.      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 16a w terminie do dnia 20-03-2013r.., do godz. 10:00

5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 20-03-2013r, o godz. 10:05 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 15.

Otrzymuje brzmienie

1.      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 21 w terminie do dnia 21-03-2013r., do godz. 10:00

5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 21-03-2013r, o godz. 10:05 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 15

II ZAŁACZNIK NR 6 do SIWZ PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

 KOSZTORYSIE OFERTOWYM NR 1 (W EXCELU) do Rozdziału ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - PARKING PUBLICZNY W PRUCHNIKU - ROBOTY DROGOWE dodaje się poz. nr . 12

12

KNR 2-31 0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. (pogrubienie do 5 cm)

m2

827,5

0,00

0

Poniżej zamieszczono zmieniony przedmiar/kosztorys ofertowy (nr 1) spakowany w RAR

W DNIU 18 MARCA 2013 ROKU NA PROŚBĘ JEDNEGO Z WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU DODAJE SIĘ POPRAWIONY KOSZTORYS OFERTOWY NR 1 W POZ. 9 STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ.

9

KNR 2-31 0309-01

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych "JOMB"  o grubości 12,5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (płyty "JOMB" o wymiarach 100×75×12,5 cm)

m2

648

0,00

0

W W/W POPRAWKACH I UZUPEŁNIENIACH UWZGLĘDNIONE ZOSTAŁY ODPOWIEDZI DO ZAPYTAŃ UMIESZCZONE NA STRONIE BIP-U GMINY PRUCHNIK W DNIU 15 MARCA 2013 ROKU. POZOSTAŁE ZAPISY NIE ULEGŁY ZMIANIE.

 

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ II Wykonanie parkingu publicznego w miejscowości Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.03.2013 11:31
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:18.03.2013 11:34