UCHWAŁA Nr 166/XXII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie:
wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./art. 190 ust. 2 w związku z ust. I pkt. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich/tj. Dz. U z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z póź. zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Pruchnik Pana Tadeusza Brzyskiego wybranego w okręgu wyborczym Nr 2 w Jodłówce ze względu na skazaniego prawomocnym wyrokiem Sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

§2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§3.

Uchwała podlega niezwłocznie doręczeniu zainteresowanemu i przesłaniu Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Przemyślu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wygaśnięcie mandatu radnego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:31.03.2005 08:14
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.04.2005 12:26