Zmiana Uchwały własnej Nr 40/V/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków oraz zwrotu wydatk

UCHWAŁA Nr 57/VII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie :
zmiany Uchwały własnej Nr 40/V/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków oraz zwrotu wydatków na ten cel.

Działająca podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity z 2001 r. /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami i art.16 ust. l, art. 34 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami./ w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r. /Dz. U. nr 13 poz. 133 z 2003 r./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

W uchwale Nr 40/V/2003 r. z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków oraz zwrotu wydatków na ten cel wprowadza się następujące zmiany.

§ 1.

W § 1 pkt. 1 dopisuje się wyraz “i gimnazjalnych”.

§ 2.

§ 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie “środki finansowe przeznaczone na dożywianie uczniów wymienionych w § 1 pkt. 1 pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i środków własnych gminy, natomiast dożywianie uczniów wymienionych w pkt. 2 ze środków własnych gminy”.

§ 3.

W § 3 wyrazy “dochód rodziny” zastępuje się wyrazami “dochód na osobę w rodzinie”.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana Uchwały własnej Nr 40/V/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków oraz zwrotu wydatk
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 09:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż