Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 167/XXIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruchnik
.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 86),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Dokonuje się zmian wynikających z:

a) dostosowania uchwalonej WPF Gminy Pruchnik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz.86),

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21.03.2013 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Pruchnika wg stanu na dzień 21.03.2013 r.

§ 2.

 

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pruchnik wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020, w brzmieniu stanowiącym załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2013 06:50