Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

UCHWAŁA Nr 168/XXIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Rada Miejska w Pruchniku upoważnia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wysokości 354 347,47 (słownie; trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 47/100) na 2014 rok, na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013.

 
§ 2.


Spłata zobowiązań o których mowa w §1 nastąpi w 2014 roku z dochodów własnych gminy, takich jak podatek dochodowy od osób fizycznych .

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2013 06:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.