Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - budowa chodnika”.

UCHWAŁA Nr 169/XXIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - budowa chodnika”
.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.) oraz art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Udzielić z budżetu Gminy Pruchnik w 2013 rok Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej w kwocie 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik- Kramarzówka-budowa chodnika.

 

§ 2.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Pruchnik.

 

§ 3.

 

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - budowa chodnika”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2013 07:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.