Określenie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pruchnik udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

UCHWAŁA Nr 170/XXIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pruchnik udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz.13),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Pruchnik, udostępnione dla operatorów i przewoźników.
 2. Wykaz przystanków, o których mowa w punkcie 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.

 

Określa się następujące warunki i zasady korzystania z przystanków o których mowa w § 1: 

 1. przystanki komunikacyjne służą wyłącznie do chwilowego zatrzymania się w celu umożliwienia wsiadania lub wysiadania pasażerów, bez realizacji wydłużonego postoju;
 2. korzystanie z przystanków komunikacyjnych może odbywać się po uzyskaniu zezwolenia na wykonanie krajowego drogowego przewozu osób lub zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego;
 3. operator i przewoźnik zobowiązany jest do umieszczenia na przystanku tablicy z rozkładem jazdy, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zm.);
 4. zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji lub reklam;
 5. przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązany jest do:
  1. korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach;
  2. powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków z których korzysta;
  3. terminowego regulowania opłat za korzystanie z przystanków. 

§ 3.

 

Wysokość stawki opłaty za korzystanie z przystanków, Rada Miejska w Pruchniku ustali odrębną uchwałą.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika. 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pruchnik udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2013 07:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.