Dokonanie zamiany gruntu

UCHWAŁA Nr 173/XXIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie: dokonania zamiany gruntu
.

Działając na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 1 art. 18 ust. 2 pkt. 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tekst jednolity ustawy. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1, art.15 ust. 1 i art 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2010 Nr 98 poz. 651/,

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Dokonuje się zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik oznaczonej jako działka Nr 833 o powierzchni 0,56 ha w Kramarzówce gmina Pruchnik objętą KW 24888 za działkę Nr 2019 o powierzchni 0,21 ha w Kramarzówce objętą KW 52691 stanowiącą własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Klemensa w Kramarzówce.
  2. Rozliczenie wartości zamienianych nieruchomości nastąpi zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 121/XV/2012 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia działki numer 833 w Kramarzówce do sprzedaży.

 

§ 4.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zamiany gruntu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2013 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.