"UCHYLONA" - Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

UCHWAŁA Nr 174/XXIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
.

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości:

  1. za udział w działaniu ratowniczym - 8 zł za godzinę;
  2. za udział w szkoleniu pożarniczym - 4 zł za godzinę.

§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr 195/XXIX/2009 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"UCHYLONA" - Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2013 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż