"UCHYLONA" - Zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szóstą i kolejne osoby zamieszkujące daną nieruchomość

UCHWAŁA Nr 175/XXIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie: zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szóstą i kolejne osoby zamieszkujące daną nieruchomość
.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwalnia się z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szóstą i kolejne osoby zamieszkujące daną nieruchomość.

 

§ 2.

 

Zwolnienie obejmuje nieruchomości, na której odpady zbierane są zarówno w sposób selektywny jak i nieselektywny.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"UCHYLONA" - Zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szóstą i kolejne osoby zamieszkujące daną nieruchomość
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2013 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż