Pruchnik 2013-05-08

 IZ 271/8/2013

                                                               WSZYSCY  WYKONAWCY

 uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup energii elektrycznej dla 110 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1.     W rozdziale V pkt. 3 ppkt. 1) oraz pkt. 4 ppkt. 2 widnieje zapis: „posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunki Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykazuje, że posiada wymaganą koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.06.89.625 t.j. z późn. zm.), w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi.” Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia zwracamy się z prośba o określenie w/w zapis że warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wymaganą koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.

Odp.  Przedmiotowa materia jest regulowana w ustawie z dnia 23 grudnia 1988r o działalności gospodarczej (w brzmieniu nadanym Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne Dz. U. 2006 Nr.89 poz. 625), a w szczególności w art. 11, do którego dodano pkt. 17 w brzmieniu „wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji  oraz  obrotu  paliwami i energią.”, oraz  w dodanym ust. „ 9. Zasady udzielania koncesji oraz  szczególne rodzaje działalności nie wymagające uzyskania koncesji, o których mowa w ust 1 pkt. 17, określają przepisy prawa energetycznego”. W ocenie Zamawiającego przedstawione kryterium jest jasne, a wymagania co do dokumentu, który należy przedłożyć wynikają wprost z cytowanych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zostało określone jasno, iż przedmiotowa koncesja ma dotyczyć działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, tj. zakupem energii elektrycznej czyli w zakresie obrotu energią elektryczną.

2.     W rozdziale XV pkt. 5 oraz pkt. 18 Zamawiający błędnie określił OSD, zwracamy się z prośbą o dokonanie stosownej zmiany.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w rozdziale XV pkt 5 oraz 18, które  otrzymują następujące brzmienie:

5. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej

z PGE Dystrybucja  SA z siedzibą w Lublinie Oddział w Zamościu 22-400 Zamość

ul Koźmiana 1:

18.Obiekty Zamawiającego do których będzie dostarczana energia elektryczna są przyłączone do sieci  PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, Oddział w Zamościu 22-400 Zamość ul Koźmiana 1:

3.     W załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy  w § 5 ust 3 widnieje zapis: „ Ceny w grupie taryfowej G ustalane są na podstawie aktualnej taryfy Sprzedawcy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.” Zwracamy się z prośbą o usuniecie przedmiotowego zapisu.

Odp. Zamawiający nie usunie w/w zapisu, gdyż jest on zgodny z  obowiązującymi obecnie przepisami, a Oferent w żaden sposób nie uzasadnił wniosku o jego wykreślenie.

4.     W załączniku nr 4 do SIWZ -  projekt umowy w § 8 ust1 widnieje zapis: „Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.08.2013 r. do dnia 31.07.2015. Sprzedaż energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisania nowych umów dystrybucyjnych. Terminy i harmonogram wypowiadania umów osobno dla każdego z punktów poboru energii elektrycznej  opisane są w załączniku nr 5 określono w kolumnie 13.” Zwracamy się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od 01.08.2013 r. do dnia 31.07.2015. Sprzedaż energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych. Terminy i harmonogram wypowiadania umów osobno dla każdego z punktów poboru energii elektrycznej opisane są w załączniku nr 5 określono w kolumnie 13.”

Odp. W ocenie zamawiającego nie ma potrzeby wprowadzana żadnej zmiany, gdyż jest oczywistym, że świadczenie usługi objętej zamówieniem nastąpi w okresie objętym umową, a więc po „wejściu w życie” nowych umów dystrybucyjnych.

5.     W załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy w § 8 ust 7 widnieje zapis: „Zamawiający może rozwiązać Umowę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w trybie niniejszego ustępu następuje z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy chyba, że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzeniu wskazał dłuższy termin rozwiązania Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania Umowy.” Zwracamy się z prośbą o usunięcie w/w zapisu lub o zastosowanie zapisu zgodnego z art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający nie wprowadzi zmian do § 8 ust 7 umowy, gdyż nie dostrzega żadnej niezgodności tych postanowień, ani z normą z art. 145 prawa zamówień publicznych. Należy zauważyć, iż przepis ten sankcjonuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy i nie ma konieczności powtarzania tej regulacji w treści umowy. Ponadto możliwość zawarcia w umowie postanowień umożliwiających wypowiedzenie umowy o charakterze ciągłym wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących swobody umów (art. 3531 KC), która pozwala Zamawiającemu uregulować treść umowy według własnego uznania oraz z regulacji szczegółowej zawartej w art. 3651 KC.

6.     W załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy  w § 9 ust 3 widnieje zapis: „Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.” Zwracany się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w.w zapis: „Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy z zastrzeżeniem postępowań § 5 ust 2 dla swojej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.”

odp. Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania takiej zmiany. Samo wprowadzenie szczegółowej regulacji w § 5 ust 2 umowy jest wystarczające, gdyż z ogólnych reguł wykładni prawa wynika, iż przepis szczegółowy wyklucza stosowanie przepisu ogólnego (Lex specialis derogat legi generali). Ponadto zmiana treści umowy określona w § 5 ust 2 jest spowodowana niezależną od stron zmianą czynników cenotwórczych, wobec czego został wskazany zarówno moment zmiany, jak i sposób informowania stron o zmianach.

7.     Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA prze terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty od kiedy nastąpi dostosowanie oraz jakiego punktu poboru dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania ich do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa?

Odp. Układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B będą  dostosowane do zasad TPA przed  01-08-2013.

8.     Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneks w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeżeli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odp.. Tak . Zamawiający ma zawartą  jedną umowę promocyjną która została zawarta  do dnia 30-06-2014r termin wypowiedzenia umowy podstawowej 

30 dni.

9.     Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?. Czy obecnie zawarte umowy przez Zamawiającego są zawarte na czas określony czy na czas nieokreślony, proszę określić okres ich wypowiedzenia.

Odp.  Zamawiający posiada aktualnie  wszystkie umowy kompleksowe.

10.   Czy do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw oraz wszystkich niezbędnych informacji  i dokumentów z tym związanych?

Odp. Tak. Wzory pełnomocnictw stanowią  załącznik nr 3 do Umow

Ponadto Zamawiający informuje , że  wprowadzone zmiany do siwz powodują zmianę  „ogłoszenia o zamówieniu” w związku z czym  zmienia się termin składania ofert z 31-05-2013r na 03-06-2013r

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: zapytania i odpowiedzi do postępow. na Zakup energii elektrycznej dla 110 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.05.2013 13:37
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:08.05.2013 13:37