IZ 271//8/2013                                                                                                   Pruchnik 2013-05-08

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania nr IZ 271/8/2013 pn

Zakup energii elektrycznej dla 110 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

 

Nr ogłoszenia opublikowany w  DUUE 2013/S 078-131152.

Zmiana ogłoszenia sprostowanie  w DUUE  przesłane w dniu 08-05--2013 nr ID 2013-062243

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113   poz. 759z póżn. Zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zał. nr 4 umowa, .

I  Zmiana siwz

Rozdział I pkt  16  podpunkt1

Było

16. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

        1)    zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony,

"oferta na Zakup energii elektrycznej dla 110 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

 

nie otwierać przed 31.05.2013 do godz. 10:05””.

 

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

Otrzymuje brzmienie:

15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

      1)      zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony,

"oferta na Zakup energii elektrycznej dla 110 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

 

nie otwierać przed 03.06.2013 do godz. 10:05””.

 

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

 

ROZDZIAŁ VIII Wadium

Było

1.     Wadium należy wnieść w wysokości 15 000 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 31-05-2013 r., do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

Otrzymuje brzmienie:

1.Wadium należy wnieść w wysokości 15 000 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych) w terminie do dnia  03-06-2013 r., do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert

Było

1.      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 21 w terminie do dnia 31-05-2013r.., do godz. 10:00

5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 31-05-2013r, o godz. 10:05 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 15.

Otrzymuje brzmienie

1.      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 21 w terminie do dnia 03-06-2013r., do godz. 10:00

5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 03-06-2013r, o godz. 10:05 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 15

 

 

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia ust 5 i 18

Było

5.Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z PGE Obrót  SA Oddział z siedzibą w Zamościu 22-400 Zamość ul Koźmiana 1.

18.Obiekty Zamawiającego do których będzie dostarczana energia elektryczna są przyłączone do sieci   PGE Obrót Spółka Akcyjna Oddział z siedzibą w Zamościu ul Koźmiana 1.

Otrzymuje brzmienie

5.Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z PGE Dystrybucja  Spółka Akcyjna w Lublinie Oddział z siedzibą w Zamościu 22-400 Zamość ul Koźmiana 1.

18.Obiekty Zamawiającego do których będzie dostarczana energia elektryczna są przyłączone do sieci  GE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie Oddział z siedzibą w Zamościu ul Koźmiana 1.

 

II ZAŁACZNIK NR 4  do SIWZ   Umowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy

Było

 

§ 8

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy.

 

1.    Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.08.2013 r. do dnia 31.07.2015r.Sprzedaż energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych. Terminy i harmonogram wypowiadania umów osobno dla każdego z punktów poboru energii elektrycznej opisane są w załączniku nr 5 określono w kolumnie 13.

 

 

Otrzymuje brzmienie

 

§ 8

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy.

1.Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.07.2014 r. do dnia 31.07.2015r.Sprzedaż energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych. Terminy i harmonogram wypowiadania umów osobno dla każdego z punktów poboru energii elektrycznej opisane są w załączniku nr 5 określono w kolumnie 13.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Zakup energii elektrycznej dla 110 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.05.2013 13:44
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:08.05.2013 15:16