Tryb udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

UCHWAŁA Nr 189/XXIV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz .U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) ,

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz gimnazjum, w tym z oddziałami integracyjnymi;

b) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole, w tym z oddziałami integracyjnymi i przedszkole specjalne;

c) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka oraz dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju;

d) podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną, przedszkole niepubliczne lub inną placówkę niepubliczną, o których mowa w § 2 uchwały, otrzymujące dotację z budżetu Gminy Pruchnik.

§ 2.

 1. Niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, które to podmioty, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko, z budżetu Gminy Pruchnik, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pruchnik. 
 2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia, z budżetu Gminy Pruchnik, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pruchnik.
 3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, inne niż wymienione w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia, z budżetu Gminy Pruchnik, dotację w wysokości równej kwocie odpowiadającej 50% ustalonych w budżecie Gminy Pruchnik wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie Gminy Pruchnik szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
 4. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Pruchnik dotację w wysokości równej kwocie odpowiadającej 75% ustalonych w budżecie Gminy Pruchnik wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pruchnik w przeliczeniu na jednego ucznia, a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pruchnik.
 5. Oddziały przedszkolne zorganizowane w niepublicznych szkołach podstawowych otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Pruchnik dotację w wysokości równej kwocie odpowiadającej 75% ustalonych w budżecie Gminy Pruchnik wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik w przeliczeniu na jednego ucznia, a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pruchnik.
 6. Osoby prowadzące niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego, z budżetu Gminy Pruchnik, dotację w wysokości równej kwocie odpowiadającej 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pruchnik, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pruchnik. W przypadku braku na terenie Gminy Pruchnik przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.
 7. Jeżeli do przedszkola niepublicznego spoza terenu Gminy Pruchnik uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy Pruchnik zwraca się gminie dotującej to przedszkole koszty dotacji udzielonej zgodnie z przepisami, w tym art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w Gminie Pruchnik podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia zgodnie ust.4.

§ 3.

 

1. We wniosku o udzielenie dotacji, składanym przez osobę prowadzącą podmiot dotowany, o którym mowa w § 2, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, należy zamieścić następujące informacje:

a) nazwę osoby prawnej (imię i nazwisko osoby fizycznej) prowadzącej podmiot dotowany;

b) adres siedziby osoby prawnej (adres osoby fizycznej) prowadzącej podmiot dotowany;

c) nazwę i adres podmiotu dotowanego;

d) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie podmiotu dotowanego do ewidencji szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych;

e) NIP i numer REGON podmiotu dotowanego;

f) dane kontaktowe podmiotu dotowanego (numer telefonu, e-mail);

g) typ szkoły lub formę wychowania przedszkolnego;

h) numer rachunku podmiotu dotowanego, na który ma być przekazywana dotacja;

i) dane o planowanej liczbie uczniów szkoły (w tym oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej), przedszkola lub placówki, w tym liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

jdane o planowanej liczbie uczniów spoza terenu Gminy Pruchnik (wraz z informacją na temat gmin zamieszkania takich uczniów).

2. Wzór informacji określi Burmistrz Pruchnika.

 

§ 4.

 1. Osoba prowadząca podmiot dotowany składa w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca roku, w którym przekazywana jest dotacja, informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym składana jest informacja.
 2. W informacji, o której mowa w ust. 1, podaje się w szczególności dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych, o liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz o liczbie uczniów spoza terenu Gminy Pruchnik (wraz z informacją na temat gmin zamieszkania takich uczniów).
 3. Wzór informacji określi Burmistrz Pruchnika.

§ 5.

 

Informacja, o której mowa w § 3, składana jest w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, z zastosowaniem podpisu elektronicznego, stosownie do przepisów ustawy z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.).

 

§ 6.

 1. W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest dla szkół według liczby uczniów wykazanej w informacji miesięcznej złożonej w czerwcu.
 2. W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest dla przedszkoli zamkniętych w tych miesiącach według liczby uczniów wykazanej w informacji miesięcznej złożonej w czerwcu.

§ 7.

 

Dotacja na rzecz podmiotu dotowanego przekazywana jest w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek wskazany w informacji, o której mowa w § 2.

 

§ 8.

 

Ostateczną kwotę wydatków bieżących ustalonych w budżecie Gminy Pruchnik, stanowiących podstawę obliczenia dotacji w przypadkach wskazanych w § 2 ust. 3–6, przyjmuje się według stanu na 31 grudnia roku, w którym przekazywana jest dotacja.

 

§ 9.

 

Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji.

 

§ 10.

 1. Osoba prowadząca podmiot dotowany przekazuje półroczne i roczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji.
 2. Sprawozdanie półroczne przekazywane jest w terminie do 30 lipca danego roku, a sprawozdanie roczne w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym przekazana została dotacja. 
 3. Wzór sprawozdania określi Burmistrz Pruchnika.

§ 11.

 

W sprawozdaniach z wykorzystania dotacji, o których mowa w § 9, osoba prowadząca podmiot dotowany wykazuje wydatki sfinansowane ze środków dotacji z uwzględnieniem wydatków na: wynagrodzenia i pochodne; zakup pomocy naukowych; remonty i konserwację obiektów budowlanych; eksploatację obiektów budowlanych; najem pomieszczeń.

 

§ 12.

 

Rzetelność wykazywania liczby uczniów w informacjach miesięcznych oraz sposób wykorzystania dotacji podlegają kontroli ze strony Gminy Pruchnik.

 

§ 13.

 

Gmina Pruchnik może żądać przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentacji dotyczącej sposobu wykorzystania dotacji. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest przedłożyć żądane dokumenty w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania.

 

§ 14.

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku mogą przeprowadzić kontrolę w siedzibie podmiotu dotowanego, w zakresie wskazanym w § 12.

 

§ 15.

 1. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Burmistrza Pruchnik, w którym wskazuje się kontrolowany podmiot, osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli, szacunkowy czas trwania kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
 2. O podjęciu kontroli Burmistrz Pruchnika zawiadamia osobę prowadzącą podmiot dotowany, co najmniej na dwa dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

§ 16.

 1. W związku z prowadzoną kontrolą upoważnieni pracownicy, zwani dalej „kontrolującymi”, mają prawo wstępu do pomieszczeń zajmowanych przez podmiot dotowany, wglądu w dokumentację organizacyjną i finansową w zakresie objętym przedmiotem kontroli.
 2. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do zapewnienia kontrolującym warunków umożliwiających przeprowadzenie kontroli, w szczególności wyodrębnionego pomieszczenia.
 3. Kontrolujący mogą żądać w szczególności sporządzenia odpisów lub wyciągów dokumentów, jak również zestawień lub wyliczeń opartych na dokumentach.
 4. Kontrolujący mają prawo żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osoby prowadzącej podmiot dotowany oraz od przedstawicieli podmiotu dotowanego w zakresie objętym kontrolą.

§ 17.

 

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który zawiera w szczególności:

a) wskazanie podmiotu dotowanego objętego kontrolą i osoby prowadzącej ten podmiot;

b) wskazanie osób kontrolujących;

c) wskazanie czasu trwania kontroli i okresu objętego kontrolą;

d) wskazanie zakresu tematycznego kontroli;

e) opis ustalonego stanu faktycznego;

f) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości;

g) zestawienie załączników do protokołu.

§ 18.

 1. Protokół podpisują kontrolujący i osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany przez nią przedstawiciel podmiotu dotowanego. 
 2. Podpisanie protokołu następuje w ciągu 4 dni od daty przekazania protokołu osobie prowadzącej podmiot dotowany lub wskazanemu przez nią przedstawicielowi podmiotu dotowanego. 
 3. Osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany przez nią przedstawiciel podmiotu dotowanego mogą odmówić podpisania protokołu, wskazując na piśmie przyczyny odmowy. Pismo powinno być doręczone kontrolującym w ciągu 5 dni od dnia odmowy podpisania protokołu. 
 4. Kontrolujący w terminie 5 dni od dnia doręczenia pisma, o którym mowa w ust. 3, zobowiązani są ustosunkować się do podniesionych tam okoliczności.
 5. Burmistrz Pruchnika po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli oraz dokumentów wskazanych w ust. 3 i 4 może zarządzić uzupełniające czynności kontrolne.

§ 19.

 1. Na podstawie wyników kontroli Burmistrz Pruchnika przekazuje osobie prowadzącej podmiot dotowany wystąpienie pokontrolne, w którym zawiera w szczególności ustalenia w zakresie stanu faktycznego oraz ujawnione nieprawidłowości, formułując jednocześnie wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych naruszeń.
 2. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do przekazania Burmistrzowi Pruchnika, w terminie 30 dni od doręczenia wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

§ 20.

 1. Postanowienia § 3 - § 20 stosuje się odpowiednio do zwrotu kosztów dotacji na podst. art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty, o których mowa w § 2 ust 7.
 2. Gmina, do której uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Pruchnik powinna oinformować Burmistrza Pruchnika do 31 października o liczbie takich uczniów zgłoszonych przez niepubliczne przedszkola na dany rok szkolny wraz z kopią takiej informacji.
 3. W razie braku informacji, o której mowa w ust. 2 zwrot dotacji następuje jedynie w przypadku wykazania, iż niepubliczne przedszkole poinformowało gminę dotującą w przewidzianym prawem terminie o liczbie uczniów z terenu Gminy Pruchnik.
 4. Kontrolę, o której mowa w § 12, w razie takiej potrzeby, można przeprowadzić, w dotowanym przedszkolu niepublicznym, jak również w gminie dotującej.

§ 21.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 22.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Tryb udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2013 06:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.