Pruchnik 2013-05-17

IZ 271/8/2013                                                                                                                      

 

Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup energii elektrycznej dla 110 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych”.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

 

       Dot. par. 6 ust. 1 wzorów umów „ Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego” – Sprzedawca wystawia faktury na podstawie danych otrzymanych od OSD i nie ma wpływu na ich treść,

 w związku z czym nie ma możliwości zapewnienia takich okresów. Wnosimy o zmianę zapisów.

 

Odp: Zamawiający nie dokona zmiany, gdyż treść postanowienia z § 6 ust. 1 umowy nie jest sprzeczna z tym, że "Sprzedawca wystawia faktury na podstawie danych otrzymanych od OSD

 i nie ma wpływu na ich treść" . Ponadto brak jest wskazania w jaki sposób miałoby być zmienione powyższe postanowienia umowy

Pytanie 2

       Dot. par. 6 ust. 6 wzorów umów – czy zamiast przesyłania plików xls wystarczy Zamawiającemu zestawienie dostępne na stronie internetowej wykonawcy, możliwe do pobrania w formacie xls w każdym momencie przez Zamawiającego (plik do pobrania

w wersji demo – „patrz xls” u dołu strony – link do strony demo: https://ebok.energa.pl/index.php). Każda faktura wraz z zestawieniem umieszczana jest na stronie internetowej równocześnie z wystawieniem faktury.

 

Odp:  Tak. Przez przesłanie plików w formacie xls należy rozumieć również umieszczenie tych plików w systemie teleinformatycznym, do którego będzie istniał swobodny dostęp i będzie możliwość w każdym czasie pobrania tych plików.

Pytanie 3

       Dot. par. 6 ust. 7 wzorów umów – Sprzedawca nie otrzymuje odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego a jedynie zagregowane zużycia. Wnosimy o zmianę zapisów. Wnosimy również o wykreślenie zdania „ W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania – płatność należy dokonać nie później niż w czternastym dniu od dnia otrzymania przez Odbiorcę / Płatnika faktury”.

 

odp. W zakresie pierwszej części pytania Zamawiający nie dokona zmiany, gdyż dane zagregowane to nadal dane dotyczące zużycia wg liczników, tylko zaprezentowane w wersji sumarycznej. Ponadto brak jest wskazania na czym miałaby polegać ta zmiana. Zamawiający nie wykreśli postanowień umownych zgodnie z wnioskiem zawartym w drugiej części pytania, gdyż ostanowienie to ma zapobiegać opóźnieniom w dostarczaniu faktur i zostało wprowadzone zgodnie z zasadą swobody umów.

Pytanie 4

       W formularzu oferty (tabela) podano w opisie „Cena jednostkowa netto”, „Cena jednostkowa brutto”, oraz „Przewidywane zużycie energii elektrycznej” nazwę „mWh”, natomiast wartości liczbowe zgodnie z siwz podane są w „kWh”. Prosimy o poprawę formularza.

 

Odp. formularz zostanie poprawiony zgodnie z treścią pytania – dokonuje się modyfikacji formularza ofertowego zał nr 1 do siwz.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zapytania i odpowiedzi nr 2 do postępow. na Zakup energii elektrycznej dla 110 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:17.05.2013 13:31
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:17.05.2013 13:31