Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

UCHWAŁA Nr 183/XXIV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 j ust. 1 pkt 1, art 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny na terenie Gminy Pruchnik powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w ust. 2.
 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:
  1. 6,00 zł miesięcznie od każdej osoby w przedziale od jednej do pięciu osób zamieszkujących daną nieruchomość.
  2. 1,00 zł. miesięcznie od szóstej i kolejnych osób zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2.

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi, tj. zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny na terenie Gminy Pruchnik powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w ust. 2.
 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi:
  1. 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby w przedziale od jednej do pięciu osób zamieszkujących daną nieruchomość.
  2. 1,00 zł. miesięcznie od szóstej i kolejnych osób zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 3.

 

Traci moc uchwała Nr 143/XIX/2012 z dnia 31 października 2012 r.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2013 06:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż