Uchylenie uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr 182/XXIV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie: uchylenia uchwały własnej.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Uchyla się uchwałę Nr 175/XXIII/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szóstej i kolejne osoby zamieszkujące daną nieruchomość.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2013 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.