Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Pruchnika zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z przeznaczeniem na projekt pn. „Czas na aktywność w gminie Pruchnik”.

UCHWAŁA Nr 181/XXIV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Pruchnika zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z przeznaczeniem na projekt pn. „Czas na aktywność w gminie Pruchnik”.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 58 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Pruchnika zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 do kwoty 390 983 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzy zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na lata 2013-2015.

§ 2.

 1. Środki finansowe, o których mowa w § 1 ujęte zostaną w budżecie gminy Pruchnik w latach 2014 – 2015, w tym:
  w 2014 roku – 276 085,00 zł;
  w 2015 roku – 114 898,00 zł.
 2. Zobowiązania, o których mowa w § 1 zostaną pokryte:
  1. w kwocie 349 929,79 zł z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 89,5% wartości projektu.
  2. w kwocie 41 053,21 zł dochodów własnych gminy – 10,5% wartości projektu.
 3. Zobowiązania, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 i 2 będą finansowane w poszczególnych latach w następujący sposób:
  1. w roku 2014:
   • w kwocie 247 096,07 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 89,5% wartości projektu,
   • w kwocie 28 988,93 z dochodów własnych gminy – 10,5% wartości projektu.
  2. w roku 2015:
   • w kwocie 102 833,71 zł z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 89,5% wartości projektu,
   • w kwocie 12 064,29 zł z dochodów własnych gminy – 10,5 % wartości projektu.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Pruchnika zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z przeznaczeniem na projekt pn. „Czas na aktywność w gminie Pruchnik”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2013 06:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż