Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2002 rok

UCHWAŁA Nr 45/VI/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie :
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2002 rok

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 136 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r./ Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ Rada Gminy Pruchnik na podstawie :

  • wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2002 rok,
  • uchwały Kolegium Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2002 rok,

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta gminy Pruchnik z wykonania budżetu gminy i założeń gospodarczych za 2002 r. oraz wyżej wymienionymi dokumentami Rada Gminy Pruchnik udziela absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2002 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wyniki głosowania:
na stan 15 radnych, obecnych było na sesji było 15 radnych,

  • za udzieleniem absolutorium głosowało - 13 radnych
  • wstrzymało się od głosu - 2 radnych
  • przeciw głosowało - 0 radnych

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2002 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 08:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.