Pruchnik: Roboty uzupełniające na zadaniu Przebudowa ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej (nr dz. 1836/1, 1838/4) w Pruchniku
  Ogłoszenie przesłano na PORTAL/ UZP  Numer ogłoszenia: 84325 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130 , strona internetowa www.pruchnik.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające na zadaniu Przebudowa ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej (nr dz. 1836/1, 1838/4) w Pruchniku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty uzupełniające na zadaniu Przebudowa ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej (nr dz. 1836/1, 1838/4) w Pruchniku w tym wykonanie: -robót ziemnych pod przepusty fi 60 mb 6,-montaż kanałów z rur HDPE fi 400 z robotami towarzyszącymi mb 44, -montaż studzienki ściekowej fi 800 z robotami towarzyszącymi szt 1, - montaż studzienki ściekowej fi 600 z robotami towarzyszącymi szt 4, - ułożenie rury drenarskiej z robotami towarzyszącymi mb 58, - roboty przygotowawcze i podbudowa z mieszanki niewiązanej0/31,5 m2 195. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających, stanowiących 4,74% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego ( Portal-UZP nr 67926-2013 z dnia 19-02-2013) i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego: 32 513,77 zł netto co stanowi 8 088,81 Euro.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Skańska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie, Rudna Mała 47, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Roboty uzupełniające na zadaniu Przebudowa ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej (nr dz. 1836/1, 1838/4) w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:21.05.2013 16:56
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:21.05.2013 16:56