IZ 271/12/2013                                                                    Pruchnik 18-06-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 549018,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 20-06-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15

549018,00

549018,00

---------------- *100= 100

549018,00

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

 

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.06.2013 13:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak