Przyjęcie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik na 2005 rok

UCHWAŁA Nr 167/XXII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie :
przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik na 2005 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. Dz. U Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przyjmuje się plany pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik na 2005 r. stanowiące załącznik Nr 1,2.3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 167/XXII/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 2 lutego 2005r

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik na 2005r

Lp.

Termin posiedzenia

Temat posiedzenia

1.

Styczeń

Analiza projektu budżetu gminy na 2005r
Analiza projektu budżetu gminy ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych na 2005r
Sprawy bieżące gminy wg.kompetencji Komisji

2.

Luty

Wysłuchanie sprawozdania na temat zorganizowanych przetargów i sprzedaży mienia komunalnego w 2004r oraz zapoznanie ze stanem mienia komunalnego gminy Pruchnik.
Wysłuchanie realizacji uchwał podjętych przez radę gminy oraz zmian dokonanych w budżecie gminy w 2004r
Sprawy bieżące gminy wg.kompetencji Komisji.

3.

Marzec

Wysłuchanie informacji w zakresie wydatków poniesionych na utrzymanie dróg oraz oświetlenia ulicznego w 2004r.
Wstępna analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2004r.
Sprawy bieżące gminy wg. Kompetencji komisji

4.

Kwiecień

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2004r i wydanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium dla Wójta Gminy Pruchnik za 2004r.
Przegląd stanu dróg na terenie gminy Pruchnik w okresie zimowym /posiedzenie wyjazdowe/
Sprawy bieżące gminy wg.kompetencji Komisji

5.

Maj

Zapoznanie się z gospodarką oraz stanem lasów mienia komunalnego gminy Pruchnik /posiedzenie Komisji wyjazdowej/
Zapoznanie ze stanem bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony p.poż. na terenie gminy ze szczególnym
Sprawy bieżące gminy według kompetencji Komisji

6.

Czerwiec

Wysłuchanie informacji na temat wpłat i umorzeń podatków rolnych,podatków od nieruchomości oraz opłat czynszowych /dotyczy osób fizycznych i prawnych/
Zapoznanie się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych na 2005r /dotyczy budowy wodociągów oraz ze stanem wpłat na wodociąg/
Sprawy bieżące gminy według kompetencji Komisji.

7.

Lipiec

Wysłuchanie informacji na temat wykorzystania środków pochodzącychz budżetu gminy przeznaczonych na pomoc społeczną.
Ocena stopnia realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2005r.
Sprawy bieżące gminy wg. kompetencji Komisji

8.

Sierpień

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dowóz dzieci do szkół.
Wyrywkowa kontrola kart drogowych pojazdów będących na stanie gminy.
Sprawy bieżące gminy wg. Kompetencji Komisji.
Zapoznanie się ze stanem obiektów służących do wydobywania i uzdatniania wody w gminie /wyjazd Komisji na w/w obiekty/

9.

Wrzesień

Analiza zdeponowanych gminnych środków finansowych w bankach oraz analiza zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Zapoznanie się ze stanem wykorzystania środków przekazywanych na kulturę /GCKSiT/ oraz funkcjonowanie sportu w gminie.
Sprawy bieżące gminy wg.kompetencji Komisji.

10.

Październik

Zapoznanie się ze stanem szkół znajdujących się na terenie gminy Pruchnik z uwzględnieniem dożywiania dzieci w szkołach. /Komisja wyjazdowa/
Sprawy bieżące gminy wg. kompetencji Komisji.

11.

Listopad

Propozycje projektu budżetu gminy Pruchnik na 2006r
Wysłuchanie informacji na temat wykorzystania środków pochodzących z wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu.
Wysłuchanie informacji w zakresie stopnia wykorzystania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
Sprawy bieżące wg. Kompetencji Komisji.

12.

Grudzień

Analiza projektu budżetu gminy Pruchnik na 2006r
Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2005r.


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 167/XXII/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 2 lutego 2005r

PLAN PRACY
Komisji Budżetowej Rady Gminy Pruchnik na 2005r

Lp.

Termin posiedzenia

Temat posiedzenia

1.

Styczeń

Przygotowanie projektu planu pracy Komisji Budżetowej na 2005r.
Sprawy bieżące gminy

2.

Luty

Informacja na temat kosztów funkcjonowania oświetlenia ulicznego.
Sprawy bieżące gminy wg kompetencji Komisji

3.

Marzec

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r
Dyskusja nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik. Sprawy bieżące gminy

4.

Kwiecień

Dokonanie przeglądu remiz OSP z uwzględnieniem najbardziej pilnych remontów.
Sprawy bieżące gminy

5.

Maj

Analiza stopnia realizacji budżetu gminy Pruchnik na 2005r ze zczególnym uwzględnieniem przeznaczenia środków na najbardziej potrzebne remonty dróg gminnych.
Sprawy bieżące gminy.

6.

Czerwiec

Zapoznanie się ze stanem wodociągowania miejscowości Kramarzówka, Świebodna i Jodłówka.
Sprawy bieżące gminy.

7.

Lipiec

Analiza wykonania budżetu gminy za I-wsze półrocze br.
Sprawy bieżące gminy.

8.

Sierpień

Zapoznanie się z wykonaniem zadania inwestycyjnego.
Budowa gimnazjum. Sprawy bieżące gminy.

9.

Wrzesień

Ocena działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku. Sprawy bieżące gminy.

10.

Październik

Ocena wykorzystanych środków budżetowych na remonty dróg, mostów oraz remiz OSP.
Sprawy bieżące gminy

11.

Listopad

Przygotowanie projektu budżetu gminy Pruchnik na 2006r.
Sprawy bieżące gminy.

12.

Grudzień

Analiza projektu budżetu gminy Pruchnk na 2006r.
Sprawy bieżące gminy


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 167/XXII/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 2 lutego 2005r

PLAN PRACY KOMISJI
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej, Funkcjonowania Samorządów Wiejskich.Organizacji Społecznych i Związków Zawodowych oraz Spraw Rodziny na 2005 rok.

Lp.

Termin posiedzenia

Temat posiedzenia

1.

Styczeń

Analiza projektu budżetu gminy na 2005 rok analiza projektu budżetu z uwzględnieniem kultury i sportu

2.

Luty

Analiza projektu budżetu ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych
Sprawy bieżące (regulamin wynagrodzeń nauczycieli, regulamin stypendiów) spotkanie z dyrektorami szkół

3.

Marzec

Zapoznanie się z układem wykonawczym budżetu spotkanie z prezesami działających na trenie gminy klubów sportowych i nauczycielami wych. Fiz. poświęcone rozwojowi sportu i kultury fizycznej w gminie spotkanie z sołtysami - omówienie prac poszczególnych rad sołeckich na rzecz środowiska

4.

Kwiecień

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 rok spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli - analiza arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2005/2006.
Sprawy bieżące.

5.

Maj

Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy – spotkanie z Gminnym Zarządem OSP sprawozdanie z akcji POSESJA na terenie gminy - Komendant Policji, Kierownik Referatu Budownictwa

6.

Czerwiec

Analiza wykonania budżetu GOPS - wykonanie zadań własnych w 2005 roku - Kierownik ośrodka prace przygotowujące imprezę sportową ph: “RAJD ROWEROWY”
Sprawy bieżące

7.

Lipiec

Omówienie wyników rozgrywek piłkarskich (zakończenie sezonu) spotkanie z prezesami działających w gminie LKS - ów omówienie pracy GCKSiT oraz Gminnej Biblioteki

8.

Sierpień

Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego analiza wykonania budżetu za I półrocze

9.

Wrzesień

Wysłuchanie informacji na temat sytuacji materialno - bytowej rodzin mieszkających na terenie naszej gminy - Kierownik GOPS sprawy bieżące

10.

Październik

Przestępczość wśród nieletnich - spotkanie z dyrektorami szkół i komendantem policji sprawy bieżące

11.

Listopad

Analiza projektu budżetu gminy na 2006 rok
Sprawy bieżące.

12.

Grudzień

Analiza wykonania budżetu podsumowanie pracy komisji.

Komisja realizować będzie na bieżąco sprawy wynikające z jej kompetencji.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2005 08:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż