Diety dla Radnych pełniących funkcje w Radzie i Komisjach Stałych Rady.

UCHWAŁA Nr 49/VI/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie :
diet dla Radnych pełniących funkcje w Radzie i Komisjach Stałych Rady.

Działająca na podstawie art. 25 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Ustala się dietę miesięczną dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za udział w sesji i komisjach stałych.
  2. Ustala się dietę dla radnych w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia za udział w każdym posiedzeniu lub innych udokumentowanych pracach rady.

Powyższe stawki będą aktualizowane raz w roku w miesiącu grudniu roku poprzedniego na podstawie obwieszczenia GUS.

§ 2.

Radnym pobierającym diety nie przysługują dodatkowe należności pieniężne .

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy Pruchnik oraz wynagrodzenie Wójta Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Diety dla Radnych pełniących funkcje w Radzie i Komisjach Stałych Rady.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż