Zmiany uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Pruchniku

UCHWAŁA Nr 34/V/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie :
zmiany uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Pruchniku

Działająca na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 58 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póź. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W uchwale Nr 44/VII/99 Rady Gminy Pruchnik z dnia 19.03.1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Pruchniku wprowadza się następujące zmiany:

    1. skreśla się w całości zapis § 2 w brzmieniu:
      “Tworzy się Oddział Gimnazjum Nr 1 w Pruchniku w Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim".
    2. skreśla się w całości zapis § 3 w brzmieniu:
      “Obwód szkoły obejmuje obszar całej gminy Pruchnik, przy czym obwód Oddziału Gimnazjum w Rozborzu Długim obejmuje sołectwa Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzepin”,

a w miejsce treści tego paragrafu wprowadza się zapis w brzmieniu:

“Obwód Publicznego Gimnazjum w Pruchniku obejmuje sołectwa: Pruchnik Dolny, Pruchnik Górny, Kramarzówka, Hawłowice, Jodłówka, Jodłówka Parcelacja, Świeboda”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Ochrony P. Poż., Funkcjonowania Samorządów Wiejskich, Organizacji Społecznych, Związków Zawodowych, Spraw Rodziny Rady Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 07:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.