OPS 271/1/2013                                                                                            Pruchnik 03-07-2013

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku informuje, że postępowanie przetargowe

„Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Przemyślu, ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 40 000,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z  art. 94 ust 2 pkt 1a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) nie wcześniej niż dnia 05-07-2013 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Przemyślu,
ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

40 000,00

brutto

40 000,00

-------------- *100= 100

40 000,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Z up. Burmistrza

Zofia Wałczyńska

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z EFS
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:03.07.2013 09:39
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak