Zmiana uchwały Nr 158/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych...

UCHWAŁA Nr 199/XXV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 158/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z zm.),

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W uchwale Nr 158/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odpady zbierane w sposób nieselektywny będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu”.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały Nr 158/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2013 06:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż