Zmiana uchwały Nr 159/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 200/XXV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 159/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 159/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 8 pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
    „a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu”;
  2. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    „3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe, na których powstają odpady komunalne w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz do odpadów zbieranych selektywnie”.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały Nr 159/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2013 06:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż