Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr 195/XXV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 316 452,21 zł w tym:

 • wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu: 25 000 zł
 • zwrot kosztów upomnień: 5 000 zł
 • podatek od spadków i darowizn: 5 000 zł
 • darowizna dla SP Nr 2 na cele oświatowe: 500 zł
 • dotacja na realizacje projektu pn. Czas na aktywność w gminie Pruchnik w ramach POKL: 232 051 zł
 • zwrot niewykorzystanej dotacji przez LKS Nafta Gaz: 1 000 zł
 • dotacja na zakup instrumentów muzycznych: 24 901,21 zł
 • zwrot świadczeń nienależnie pobranych: 1 000 zł
 • dotacja z WFOŚ i GW na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Hawłowicach: 22 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 421 842 zł w tym:

 • rozbudowa ośrodka zdrowia: 50 000 zł
 • opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Długa, Przemyska z jej przedłużeniem: 35 000 zł
 • opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Kańczudzkiej: 15 000 zł
 • zakup krzeseł do remizy OSP Rozbórz Długi oraz Jodłówka: 28 000 zł
 • opracowanie dokumentacji na rozbudowę kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym: 9 900 zł
 • bieżące wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2: 500 zł
 • realizacja zadania pn. „Publikacje kazań księdza Aleksandra Pawłowskiego i renowacja (remont) jego pomnika” etap I: 14 391 zł
 • rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik: 10 000 zł
 • realizacja przez OPS w Pruchniku projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” w ramach POKL: 232 051 zł
 • zakup kontenera do przewozu osadu z czyszczalni ścieków: 8 000 zł
 • zakup garażu z gruntem w Pruchniku Górnym: 18 000 zł
 • zwrot dotacji na świadczenia nienależnie pobrane: 1 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 3.

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 206 291 zł w tym:

 • opracowanie dokumentacji na rozbudowę kaplicy cmentarnej w Pruchniku: 9 900 zł
 • remont dróg w Jodłówce: 15 000 zł
 • budowa parkingu w Pruchniku: 40 000 zł
 • opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni: 30 000 zł
 • budowa studni w Hawłowicach: 15 000 zł
 • odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek: 10 000 zł
 • zakup usług pozostałych na oczyszczalnię ścieków: 8 391 zł
 • zakup samochodu strażackiego dla OSP w Hawłowicach: 50 000 zł
 • projekt i budowa przyłączy w Hawłowicach: 10 000 zł
 • budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami: 18 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 1. Udziela się dotacji celowej dla OSP w Hawłowicach w kwocie 72 000 zł na zakup samochodu strażackiego.
 2. Udziela się wsparcia finansowego dla policji w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie Posterunku Policji w Pruchniku w niezbędny sprzęt i materiały potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania tej jednostki.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 5.

 1. Zmniejsza się ogółem przychody budżetu gminy o kwotę 24 901,21 zł.
  Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu w kwocie 4 741 537,79zł, w tym:
  • pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań (§903) 2 436 283 zł
  • z tytułu nadwyżki budżetowej (§957) 1 335 801,96 zł
  • z tytułu wolnych środków (§950) 241 657,32 zł
  • ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych (§951) 18 443 zł
  • z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) 709 352,51 zł

§ 6.

 

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy Pruchnik o kwotę 24 901,21 zł.
Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w kwocie 4 541 537,79zł, którego źródłami pokrycia są:

 • pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań 2 436 283 zł
 • z tytułu nadwyżki budżetowej 1 335 801,96 zł
 • z tytułu wolnych środków 241 657,32 zł
 • ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych 18 443 zł
 • z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 709 352,51 zł

§ 7.

 

Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek o kwotę 1 170 803,49 zł.
Po dokonanych zmianach określa się limit zobowiązań kredytów, pożyczek w kwocie 4 095 635,51, z tego:

 • na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 500 000 zł
 • na pokrycie występującego deficytu w kwocie 709 352,51 zł
 • na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik’’ 1 686 283 zł (pokrycie występującego deficytu w 2013 roku 1 686 283 zł).
 • na wyprzedzające finansowanie zadania” Budowa targowiska stałego „Mój rynek” 1 000 000 zł, w tym
  • w 2013 w kwocie 750 000 zł (w ramach planowanego deficytu)
  • w 2014 w kwocie 250 000 zł na spłatę pożyczki z lat poprzednich 200 000 zł

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 195/XXV/2013
Rady
  Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18.06.2013

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

25 000

40002

Dostarczanie wody

25 000

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł

25 000

750

Administracja publiczna

5 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawnych powiatu)

5 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

5 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

22 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

22 000

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

22 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
 i opłat lokalnych od osób fizycznych

5 000

0360

Podatek od spadków i darowizn

5 000

801

Oświata i wychowanie

500

80101

Szkoły podstawowe

500

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej

500

852

Pomoc społeczna

233 051

85219

Ośrodki pomocy społecznej

232 051

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

220 383

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

11 668

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

1 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24 901,21

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

24 901, 21

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

24 901,21

926

Kultura fizyczna i sport

1 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 000

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur , o których mowa
w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 000

RAZEM

316 452,21


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 195/XXV/2013
Rady
  Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18.06.2013

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

10 000

25 000

40002

Dostarczanie wody

10 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych , zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik

10 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych
-projekt i budowa przyłączy w Hawłowicach 10 000
-budowa studni w Hawłowicach  15 000zł

25 000

600

Transport i łączność

50 000

15 000

60016

Drogi publiczne gminne

35 000

15 000

4270

Zakup usług remontowych

15 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Długa, Przemyska  z jej przedłużeniem

35 000

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

15 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Kańczudziej

15 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

68 000

40 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

68 000

40 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-rozbudowa ośrodka zdrowia 50 000
-zakup garażu z gruntem 18 000

68 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa parkingu w Pruchniku 40 000

40 000

710

Działalność usługowa

9 900

9 900

71035

Cmentarze

9 900

9 900

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-opracowanie dokumentacji na rozbudowę kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym 

9 900

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-opracowanie dokumentacji na rozbudowę kaplicy cmentarnej w Pruchniku

9 900

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

104 000

50 000

75403

Jednostki terenowe Policji

4 000

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

4 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

100 000

50 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakup samochodu strażackiego

50 000

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

72 000

757

Obsługa długu publicznego

10 000

75702

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

10 000

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

10 000

801

Oświata i wychowanie

500

80101

Szkoły podstawowe

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

852

Pomoc społeczna

260 275

27 224

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 000

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

18 600

18 600

3110

Świadczenia społeczne

18 600

3119

Świadczenia społeczne

18 600

85219

Pozostała działalność

232 051

3027

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

570

3029

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

30

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

125 994

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 670

4047

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

9 082

4049

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

481

4117

Składki na ubezpieczenie społeczne

23 156

4119

Składki na ubezpieczenie społeczne

1 226

4127

Składki na Fundusz Pracy

2 207

4129

Składki na Fundusz Pracy

117

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

1 140

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

60

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

3 162

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

167

4307

Zakup usług pozostałych

47 105

4309

Zakup usług pozostałych

2 495

4417

Podróże służbowe krajowe

4 762

4419

Podróże służbowe krajowe

252

4447

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 205

4449

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

170

85295

Pozostała działalność

8 624

8 624

3110

Świadczenia społeczne

8 624

3119

Świadczenia społeczne

8 624

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 000

56 391

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

8 000

56 391

4300

Zakup usług pozostałych

8 391

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-Zakup kontenera do przewozu osadu

8 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni

30 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami

18 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14 391

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

14 391

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

1 680

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

420

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

2 360

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1 751

4308

Zakup usług pozostałych

5 320

4309

Zakup usług pozostałych

2 860

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2013 06:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż