Określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pruchnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA Nr 198/XXV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pruchnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz.13),

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Ustala się wykaz przystanków autobusowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych Gminy Pruchnik, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pruchnik określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym położonych w ciągach dróg gminnych, których właścicielem jest Gmina Pruchnik stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Traci moc Uchwała Nr 170/XXIII/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pruchnik udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 198/XXV/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 czerwca 2013 r.


Wykaz przystanków autobusowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych Gminy Pruchnik.

 

Droga Nr 111 109 R Hawłowice – Czudowice

1

2

3

4

5

6

7

8

Lp.

Nr drogi

Miejscowość

Km lokalizacji

Strona

Standard przystanku

Nr ewid. Przyst.

Podległe

1.

111 109 R

Hawłowice -Spółdzielnia

000+386

L

PA-w

01

Gmina Pruchnik

 


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 198/XXV/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 czerwca 2013 r.


Warunki i zasady korzystania z przystanków autobusowych

 1. Określa się następujące warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w § 1 Uchwały Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 198/XXV/2013 z dnia 18.06.2013 r.:
  1. Przystanki komunikacyjne służą wyłącznie do chwilowego zatrzymywania się w celu umożliwienia wsiadania lub wysiadania pasażerów, bez realizacji wydłużonego postoju.
  2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych może odbywać się po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
  3. Operator i przewoźnik zobowiązany jest umieszczenia na przystanku tablicy z rozkładem jazdy, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zm.),
  4. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji lub reklam,
  5. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązany jest do:
   • Korzystania z przystanku w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach,
   • Powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków z których korzysta,
   • Terminowego wykonywania opłat za korzystanie z przystanków.
 2. Wysokość stawki opłaty za korzystanie z przystanków, Rada Miejska w Pruchniku ustali odrębną uchwałą.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pruchnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2013 06:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż