Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pruchnik.bip.info.pl


Pruchnik: Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne
Ogłoszenie przesłano na PORTAL/UZP: Numer ogłoszenia: 143241 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne: ROBOTY ROZBIÓRKOWE: Rozebranie odbojówki z betonu żwirowego o grub. do 15 cm - 7,68 m³, Rozebranie ścian betonowych o grub. do 20 cm- 2,32 m³, ROBOTY ZIEMNE, IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - 101,15 m², Uzupełnienie tynków zwykłych kat.II wykon.ręcznie na ścianach piwnic. (przyjęto 30% istniejącej powierzchni) - 30,35m², Docieplenie ścian piwnic płytami styrodurowymi lub równoważnych grubości 8 cm mocowanymi punktowo na klej- 90 m², Izolacja z folii kubełkowej- jedna warstwa - 90m² DRENAŻ OPASKOWY I ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ Drenaż rurowy jednorzęd. w uprzednio przygot. obsypce w wykopie suchym - sączki PCV śr.nom.100 mm-68m, Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN lub równoważny o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - 4 szt., ODBOJÓWKA Z KOSTKI BRUKOWEJ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (obmiar j.w.) - 51,20 m², Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - 68 m, Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 51,20 m² COKÓŁ Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - 57 m², Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równoważny - 57m², Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER lub równoważny - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 8 cm - 57m², Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER lub równoważny - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm - 4,8m², Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER lub równoważny - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 228 szt., Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER lub równoważny - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - 57 m², Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER lub równoważny - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - 4,80 m², Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 lub równoważny o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (tynk z drugiej grupy kolorów) - 57 m², Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 lub równoważny o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - 4,80 m² ROBOTY WEWNĘTRZNE, Szczegółowy zakres robót określone zostały w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 5 do siwz..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.11.13.00-1, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                             Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·                 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                             Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·                 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                             Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·                 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                             Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·                 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                             Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)Ofertę cenową - zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3)Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz pkt. 8 wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, sporządzony w oparciu o pozycje rodzaju robót i ilości robót wymienione w przedmiarach, robót dołączonych do siwz przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 5 w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 5)W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty Opis produktów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie w przypadku, o którym mowa w rozdz. XV pkt 7 siwz ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: 1) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 2) Zmianę wynagrodzenia. 3) Zmianę kadry przewidzianej do realizacji umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4) Zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego. 3. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach: 1) Wystąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego określonego w §15 ust. 6 2) W okresie realizacji przedmiotu wystąpią warunki atmosferyczne powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okresie co najmniej 7 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 3) W przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 4) Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo - wodne inne niż w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 5)W przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy., 6) W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 7) Skrócenia terminu umowy w przypadku wcześniejszego zakończenia robót. 4. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: 1) Zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane, 2) Zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy. 5.Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgoda zamawiającego. O zmianie personelu Zamawiającego, Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie. 6.Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia dopuszcza się , gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zamówienia zmniejszenie wynagrodzenia określonego kwotą kosztorysową w §10 ust. 2 niniejszej umowy. Wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokołu zatwierdzonego przez obie strony umowy, na podstawie wyliczenia kosztorysowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie. Na skutek okoliczności które wyniknęły w trakcie realizacji umowy i nie można ich było wcześniej przewidzieć. 7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pokój nr 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pokój nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:15.07.2013 12:41
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak