Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 196/XXV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póz. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia w budżecie gminy wydatków majątkowych na zadaniu: Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik o kwotę 10 000 zł.

 

Zadanie powyższe jest przedsięwzięciem – załącznik nr 2

§ 2.

 

Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały , ogółem do kwoty 745 331 zł, w tym:

  1. w 2014 r. do kwoty 630 433 zł
  2. w 2015 r. do kwoty 114 898 zł

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2013 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż