OSP H/1/2013                                                                          Pruchnik 18-07-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Ochotnicza Straż Pożarna w Hawłowicach informuje, że postępowanie przetargowe na

 

Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Hawłowicach

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

PW „BIBMOT” BIK - Sp. j., Ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 161830,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 23-07-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

PW „BIBMOT” BIK - Sp. j.

Ul. Drzewieckiego 1

39-300 Mielec

161830,00

161830,00

---------------- *100= 100

161830,00

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

DRAGON

S.KUCHARZ, B. DUDEK s.c.

Ul. Kazdębie 121

42-530 Dąbrowa Górnicza

162999,99

161830,00

---------------- *100= 99,28

162999,99

99,28

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty

Prezes Zarządu OSP w Hawłowicach

     Stanisław Szpak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.07.2013 13:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak