Uchwalenie zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków oraz zwrotu wydatków na ten cel.

UCHWAŁA Nr 40/V/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie :
uchwalenia zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków oraz zwrotu wydatków na ten cel

Działająca na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity z 2001r / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami /i art.16 ust. 1, art.34 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami./ w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r./Dz. nr 13 poz. 133 z 2003 r. Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Pomoc w formie dożywiania uczniów w szkole przysługuje :

 1. uczniom szkół podstawowych
 2. szczególnie uzasadnionych przypadkach jeżeli tego wymagają, uczniom szkół ponad gimnazjalnych

§ 2.

 1. Pomoc o której mowa w § 1 przyznaje się w formie zakupu posiłku
 2. Przyznawanie pomocy w formie zakupu posiłku ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku następuje na wniosek :
  1. rodziców
  2. opiekunów ucznia
  3. pracownika socjalnego
  4. dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko
  5. innej osoby posiadającej informację o uczniu wymagającym w tym zakresie pomocy

§ 3.

 1. Wydatki na dożywianie podlegają zwrotowi w części lub całości, w zależności od sytuacji życiowej oraz posiadanego dochodu rodziny, potwierdzonego wywiadem środowiskowym
 2. Obowiązek ponoszenia opłat tytułem zwrotu wydatków na dożywianie dzieci powstaje, gdy dochód rodziny przekracza 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art.4 ustawy o pomocy społecznej, podlegającej waloryzacji wg zasad określonych w art. 35 ww. ustawy i wynosi:

Kryterium ustawowe rodziny

Wysokość odpłatności w % od ceny posiłku obowiązującej w czasie przyznania pomocy

Do - 150%

nieodpłatnie

150 - 200%

20 %

201 - 250 %

70 %

powyżej 250 %

100 %

§ 4.

Obowiązek ponoszenia opłat w wysokości ustalonej niniejsza uchwałą obciąża solidarnie opiekunów dziecka (rodzice, przedstawiciel ustawowy, opiekun itp.) korzystającego ze świadczeń w ramach pomocy społecznej w terminie do 15-tego każdego następnego miesiąca do kasy Urzędu Gminy w Pruchniku.

§ 5.

W przypadkach, gdy żądanie zwrotu wydatków na zakup posiłków w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej (rodziny ucznia lub opiekunów) nadmierne obciążenie , kierownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może częściowo lub całkowicie odstąpić od żądania zwrotu wydatków.

 1. Koszt jednego posiłku ustalany jest corocznie w zależności od wielkości posiadanych środków i obejmuje uczniów wymienionych w § 1.
 2. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie dzieci pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i środków własnych Gminy.
 3. Podstawą zapłaty za dostarczone posiłki uczniom jest faktura wystawiona przez dostawcę oraz załączona lista uczniów korzystających z dożywiania w danym miesiącu - potwierdzone przez dyrektora szkół.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w – Pruchniku

§ 8.

Traci moc:
Uchwała Nr 163/XXI/97 Rady Gminy w Pruchniku z dnia 02 grudnia 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych Gminy na dożywianie dzieci szkół podstawowych.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków oraz zwrotu wydatków na ten cel.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 07:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.