Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

UCHWAŁA Nr 205/XXVI/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594/ oraz art. 7 ust 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2013 roku poz. 260 / po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Jarosławskiego,

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi w Rozborzu Okrągłym:

 1. Przedłużenie drogi gminnej Rozbórz Okrągły – Rzeplin nr 1 11696 R - długości 950 m. (cz. dz. nr 13),
 2. Droga łącząca drogę gminną 1 11698 R z drogami gminnymi nr 1 11696 R i 1 11660 R - długości 1 050 m, (dz. nr: 64, 49, 40, 109),
 3. Droga „do studni” łącząca drogę gminną 1 11698 R z drogą gminną 1 11660 R długości 1 365 m, (dz. nr: 117, 70, 23, 81),
 4. Droga łącząca drogę gminną 1 11696 R z drogą gminną 1 11661 R długości 1 175 m, (dz. nr: 27, 98, 278, 277),
 5. Droga łącząca drogę gminną 1 11660 R z drogą gminną nr 1 11661 R długości 1 400 m, (dz. nr: 218, 210),
 6. Droga „koło Romanika” łącząca drogę gminną 1 11660 R z drogą gminną 1 11661 R długości 830 m, (dz. nr: 156, 182, 192),
 7. Droga łącząca drogę powiatową 1775 z drogą gminną 1 11698 R długości 210 m (dz. nr: cz. dz. nr: 374),
 8. Droga łącząca drogę powiatową 1775 z drogą gminną 1 11660 R długości 160 m (dz. nr: cz. dz. nr: 399),
 9. Droga łącząca drogę gminną 1 11660 R z drogą gminną nr 1 11663 R długości 550 m, (dz. nr: 345, 319, 574),
 10. Droga łącząca drogę gminną 1 11660 R z drogą gminną nr 1 11663 R długości 740 m,(dz. nr: 302, 320),
 11. Droga gminna „od Nyklówki do Gmyrka” długości 1 990 m, (dz. nr: 492, 481, 513, 535, cz. dz. nr: 555),
 12. Przedłużenie drogi gminnej 1 11662 R długości 530 m, (dz. nr: 616, cz. dz. nr: 610, 609),
 13. Droga „za rzeczką” łącząca drogę powiatową 1775 z drogą gminną 1 11660 R długości 830 m, (dz. nr: 631),
 14. Droga „na okopowicę” łącząca drogę wojewódzką nr 881 z Hawłowicami długości 485 m, (dz. nr: 728),
 15. Droga łącząca drogę wojewódzką 881 z drogą gminną 1 11660 R długości 851 m, (dz. nr: 681).

§ 2.

 

Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w §1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2013 06:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż