Zmiany w budżecie gminy Pruchnik w 2013 roku

UCHWAŁA Nr 208/XXVI/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik w 2013 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 317 500 zł w tym:
  • darowizna na organizację XV Spartakiady ŚDS Województwa Podkarpackiego 500 zł
  • środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg poscaleniowych 300 000 zł
  • sprzedaż drewna z lasu komunalnego 17 000 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 129 804 zł, w tym:
  • dotację na realizacje projektu PSeAP 107 316 zł
  • dotację na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej Rzeplin - Świebodna 22 488 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 339 184 zł w tym:
  • remont dróg poscaleniowych 300 000 zł
  • wydatki związane z organizacją XV Spartakiady ŚDS Województwa Podkarpackiego 500 zł
  • wydatki bieżące w SP Nr 1 w Pruchniku (zakup sterownika 1 600 zł
  • wydatki bieżące w OSP na terenie gminy 12 642 zł
  • wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych 15 000 zł
  • zakup usługi wycinki drzewa 4 358 zł
  • remont częściowy dróg gminnych 5 084 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 173 488 zł w tym:
  • realizacja projektu PSeAP 129 000 zł
  • remont drogi gminnej Rzeplin - Świebodna 22 488 zł
  • budowa kanalizacji 22 000 zł
 3. Zwiększa się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego o kwotę 22 000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik- Kramarzówka-budowa chodnika”.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 208/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12.07.2013 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

300 000

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

300 000

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

300 000

020

Leśnictwo

17 000

02001

Gospodarka leśna

17 000

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

17 000

600

Transport i łączność

22 488

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

22 488

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

22 488

720

Informatyka

107 316

72095

Pozostała działalność

107 316

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

107 316

852

Pomoc społeczna

500

85203

Ośrodki wsparcia

500

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

500


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 208/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12.07.2013 r.

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

300 000

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

300 000

4270

Zakup usług remontowych

300 000

020

Leśnictwo

4 358

02001

Gospodarka leśna

4 358

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 358

600

Transport i łączność

27 084

22 488

60014

Drogi publiczne powiatowe

22 000

6300

Dotacja celowa na  pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

22 000

60016

Drogi publiczne gminne

5 084

4270

Zakup usług remontowych

5 084

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

22 488

4270

Zakup usług remontowych

22 488

700

Gospodarka mieszkaniowa

15 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15 000

4270

Zakup usług remontowych

15 000

720

Informatyka

129 000

72095

Pozostała działalność

129 000

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

107 316

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

21 684

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 642

75412

Ochotnicze straże pożarne

12 642

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 642

801

Oświata i wychowanie

1 600

80101

Szkoły podstawowe

1 600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 600

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

22 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-budowa sieci kanalizacyjnej

22 000

852

Pomoc społeczna

500

85203

Ośrodki wsparcia

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik w 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2013 06:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż