Zmiana uchwały w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy Pruchnik oraz wynagrodzenia Wójta Gminy.

UCHWAŁA Nr 41/V/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie :
zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy Pruchnik oraz wynagrodzenia Wójta Gminy.

Działająca na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 1 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagrodzenia i wynagrodzeń kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie gmin, starostw, powiatów i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61 poz. 707 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 1 uchwały Rady Gminy Pruchnik Nr 4/I/2002 z dn. 19 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy Pruchnik oraz Wynagrodzenia Wójta Gminy otrzymuje brzmienie:

“Ustala się diety dla przewodniczącego Rady Gminy i radnych:

  • dla radnych, członków stałych komisji rady - 10% minimalnego wynagrodzenia za udział w każdym posiedzeniu lub innych udokumentowanych pracach rady.
  • dla przewodniczących stałych komisji rady w wysokości - 10% minimalnego wynagrodzenia, za przygotowanie i udział w posiedzeniach stałych komisji rady.
  • dla przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia.

Powyższe stawki będą aktualizowane raz w roku w miesiącu grudniu zgodnie z obowiązującą stawką wynagrodzenia minimalnego.

§ 2.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

      “1. Ustala się dla Wójta Gminy wynagrodzenie miesięczne w wysokościach:

  • wynagrodzenie zasadnicze wg XX kategorii zaszeregowania, tj. 90% najwyższego wynagrodzenia w tej grupie.
  • dodatek funkcyjny wg VIII stawki tj. 150% najniższego wynagrodzenia w I grupie zaszeregowania
  • dodatek za wysługę lat wg obowiązujących przepisów

2. przyznaje się Wójtowi Gminy Pruchnik dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.”

§ 3.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

“1. Ustalić limit za używanie własnego samochodu osobowego dla celów służbowych dla Wójta Gminy Pruchnik w wysokości: - 300 km miesięcznie na terenie gminy /jazda lokalna/

§. 4.

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy Pruchnik oraz wynagrodzenia Wójta Gminy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 07:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.