Zmiany w budżecie gminy na 2003 r.

UCHWAŁA Nr 42/V/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 60.928
  w tym:
  • dotacja celowa w dziale 853, rozdziale 85315
   • dodatki mieszkanie na kwotę 4.611
  • dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 52.500
  • dotacje na budowę nowych punktów oświetleniowych 3.817

 2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 40.306
  w tym:

  • dotację na zakup energii na oświetlenie uliczne 4.000
  • subwencję oświatową 17.818
  • subwencję podstawową 954
  • podatek dochodowy od osób fizycznych 17.534

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

Powyższe zmiany dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Nr 5/2003 Nr 2/2003 i Pisma Ministra Finansów Nr S53-4820-1/2003

 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60.928
  w tym :
 2. wypłatę dodatków mieszkaniowych 4.611
 3. wypłatę zasiłków stałych, okresowych itp. 52.500
 4. budowa nowych punktów oświetleniowych 3.817

 5. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 40.306
  w tym:
  • zakup energii na oświetlenie uliczne 4.000
  • zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy 18.153
  • bieżące utrzymanie wodociągów 18.153

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wyodrębnia się dotacje i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 52.317,00 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do mniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2003.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 42/V/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 27 lutego 2003 r.

Zestawienie dochodów

Lp

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenie dochodów

Zwiększenia dochodów

1

756

-

-

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

17.534

X

-

-

75621

-

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

17.534

X

-

-

-

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

17.534

X

2.

758

-

-

Różne rozliczenia

18.772

X

-

-

75801

-

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

17.818

X

-

-

-

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

17.818

X

-

-

75802

-

Część podstawowa subwencji ogółnej dla gmin

954

X

-

-

-

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

954

X

3.

853

-

-

Opieka społeczna

X

57.111

-

-

85314

-

Zaslki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

X

52.500

-

-

-

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

X

52.500

-

-

85315

-

Dodatki mieszkaniowe

X

4.611

-

-

-

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własdnych zadań bieżących gmin (związki gmin)

X

4.611

4.

900

-

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000

3.817

-

-

90015

-

Oświetlenie ulic placów i dróg

4.000

3.817

-

-

-

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

4.000

X

-

-

-

631

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na iwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

X

3.817

RAZEM

40.306

60.928


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 42/V/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 27 lutego 2003 r.

Zestawienie wydatków

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

1.

400

-

-

Wytwarznie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę

18.153

X

-

-

40002

-

Dostarczaie wody

18.153

X

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenie

5.000

X

-

-

-

4260

Zakup energi

5.000

X

-

-

-

4270

Zakup usług remontowych

4.000

X

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

4.153

X

2

750

-

-

Administracja publiczna

18.153

X

-

-

75023

-

Urzędy gmin

18.153

X

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

18.153

X

3.

853

-

-

Opieka społeczna

X

57.111

-

-

85314

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

X

52.500

-

-

-

3110

Świadczenia społeczne

X

52.500

-

-

85315

-

Dodatki mieszkaniowe

X

4.611

-

-

-

3110

Świadczenia społeczne

X

4.611

4.

900

-

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000

3.817

-

-

90015

-

Oświetlenie ulic, placów i dróg

4.000

3.817

-

-

-

4260

Zakup energi

4.000

X

-

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

X

3.817

RAZEM

40.306

60.928


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 42/V/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 27 lutego 2003 r.

I. DOTACJE

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

853

Opieka społeczna

X

52.500

-

 • dotacja celowa na wypłatę zasiłków dla świadezeniobiorców pomocy społecznej

X

52.500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000

3.817

-

 • dotacja celowa na zwrot wydatków na bieżące oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich

4.000

X

-

 • dotacja celowa na budowę nowych punktów oświetleniowych

X

3.817

RAZEM

4.000

56.317

II. WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

853

-

-

Opieka społeczna

X

52.500

-

85314

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

X

52.500

-

-

3110

Świadczenia społeczne

X

52.500

900

-

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000

3.817

-

90015

-

Oświetlenie ulic placów i dróg

4.000

3.817

-

-

4260

Zakup energi

4.000

X

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

X

3.817

RAZEM

4.000

56.317


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 07:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż