Szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

UCHWAŁA Nr 31/IV/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie :
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Działająca na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity z 2001 r. /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami /i art. 17, art. 18 ust. 1, 2, 3 art. 34 ust. 5, art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 39 listopada 1990 r. o pomocy społecznej/ tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr.64, poz. 414 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przysługuje :

  1. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione.
  2. Osobom wspólnie zamieszkałym, wymagającym pomocy innych osób a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.

§ 2.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną zalecaną przez lekarza oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 3.

  1. Wydatki na usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi w części lub całości, w zależności od sytuacji życiowej oraz posiadanego dochodu na osobę w rodzinie potwierdzonej wywiadem środowiskowym.
  2. Koszt jednej godziny ustala się na 11,00
  3. Obowiązek zwrotu wydatków, o których mowa w § 3 ust. 1 nie istnieje gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, podlegającego waloryzacji w/g zasad określonych w art. 35 w/w ustawy
  4. Wysokość odpłatności o której mowa w § 3 ust. 1 określa poniższa tabela

Dochód netto na osobę w rodzinie w złotych

Wysokość odpłatności ustalona w % od ceny usług

osoby samotnie gospodarujące

osoby w gospodarstwach wieloosobowych

do 100 % kryterium dochodowego art.4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. 461 zł

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101 -150 % - 465,61 zł - 691,50 zł

7 %

10%

151 - 200 % - 696,11 zł - 922 zł

10%

20%

201 - 250 % - 926,61 zł - 1.152,50 zł

30%

40%

251 - 300%-1.157,11 zł -1.383 zł

50%

70%

powyżej 300%

100%

100%

  1. Wymienione w tabeli kwoty określające wysokość dochodu na osobę w rodzinie podlegają waloryzacji w/g zasad określonych w art. 35 a ustawy o pomocy społecznej . Wskaźnik waloryzacji ogłasza Minister Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski“

§ 4.

W przypadkach szczególnych ,zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub części stanowić będą dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie kierownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego, lub osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu rozeznania w środowisku może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat za świadczone usługi opiekuńcze .

§ 5.

Opłaty za świadczone usługi ustalane są na podstawie kart pracy opiekunek i wnoszone są przez osobę korzystającą do kasy Urzędu Gminy Pruchnik do 20 - tego każdego miesiąca po wykonaniu usługi.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.

§ 7.

Traci moc :

  1. Uchwała Nr 125/XVI/96 Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi opiekuńcze,
  2. Uchwała Nr 151/XVIII/97 Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/XVI/96 Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 grudnia 1996 r. wprowadzającej zasady zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi opiekuńcze

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 07:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.