Rozstrzygnięcie o ważności wyborów sołtysa wsi Jodłówka Parcelacja.

UCHWAŁA Nr 33/IV/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie :
rozstrzygnięcia o ważności wyborów sołtysa wsi Jodłówka Parcelacja.

Działająca na podstawie art. 6 ust. 1, art. 35 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) w związku z § 4 zarządzenia Wójta Gminy Pruchnik Nr 2/2002 z dn. 4 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Pruchnik w związku z upływem ich czteroletniej kadencji, Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Stwierdzić ważność wyborów sołtysa wsi Jodłówka Parcelacja przeprowadzonych w dn. 22 grudnia 2002 r.

§ 2.

wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozstrzygnięcie o ważności wyborów sołtysa wsi Jodłówka Parcelacja.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 07:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.