Burmistrz Pruchnika

ogłasza

przetarg nieograniczony (ustny)

na wynajem lokalu użytkowego opisanego poniżej:

 1. nr działki: 2035/3, 2035/5 o łącznej powierzchni 0,0150 ha

 2. pow. użytkowa lokalu: 87,70 m2

 3. własność: Gmina Pruchnik

 4. położenie działki: Miejscowość Pruchnik – ul. Rynek

 5. opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana zabytkowym budynkiem na cele związane z działalnością kulturalną.

 6. Szczegółowy opis charakteru działalności:

  • jedna część galerii przeznaczona będzie na cel kulturalny, gdzie pomieszczenia te będą bezpłatnienie udostępniane na potrzeby Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej.

  • druga część galerii przeznaczona będzie na działalność kawiarniano - kulturalno -usługową przeznaczona na sprzedaż upominków, pamiątek, produktów lokalnych, z punktem informacji turystycznej oraz agencją reklamową,

 7. przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu

 8. okres wynajmu: do 10 lat od dnia 01.11.2013 r.

 9. kwota wywoławcza: 388,10 zł netto/miesięcznie czynszu

 10. minimalne postępowanie w zł: co najmniej 1 % nie mniej niż 10 zł

 11. termin wnoszenia opłat: czynsz do 10 dnia każdego miesiąca

 12. zasady aktualizacji opłat: dopuszcza się możliwość zmiany wysokości czynszu

 13. warunek udziału w przetargu: wniesienie wadium w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) najpóźniej do 26.09.2013 roku do godz. 12.00 z dopiskiem „przetarg - Galeria” na konto Gminy Pruchnik Bank Polska Kasa Opieki S.A. I-wszy Oddział w Jarosławiu nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605. Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek.

 14. miejsce i termin przetargu: Urząd Miejski w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pokój nr 15 (świetlica), dnia 1.10.2013 r. godz. 10:00

 15. wadium wygrywającego przetarg: zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadia pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu przetargu na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument stwierdzający tożsamość.

Dodatkowych informacji udziela Pan Aleksander Szczepanik – Kier. Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pokój nr 19 (I piętro) tel. 16/6236123.

Ogłoszenie wywiesza się od dnia 29.08.2013 do dnia 30.09.2013 r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony (ustny) na wynajem lokalu użytkowego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.08.2013 20:55
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:30.08.2013 12:45