Burmistrz Pruchnika

37-560 Pruchnik ul. Rynek 1 tel. 16/6236114 fax:16/6236125

ogłasza II przetarg nieograniczony (ustny)

na wynajem lokalu użytkowego opisanego poniżej:

 1. nr działki: 3/6, 3/12 o łącznej powierzchni 0,14 ha
 2. pow. użytkowa lokalu: 318,42 m2
 3. własność: Gmina Pruchnik
 4. położenie działki: Miejscowość Pruchnik – Ośrodek Zdrowia przy ul. Szkolnej w Pruchniku
 5. opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym
  z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 6. przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu
 7. okres wynajmu: do 3 lat od dnia 01.11.2013 r.
 8. kwota wywoławcza: 3 800,00 zł netto/miesięcznie czynszu
 9. minimalne postępowanie w zł: co najmniej 1 % nie mniej niż 50 zł
 10. termin wnoszenia opłat: czynsz do 10 dnia każdego miesiąca
 11. zasady aktualizacji opłat: dopuszcza się możliwość zmiany wysokości czynszu
 12. warunek udziału w przetargu: wniesienie wadium w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) najpóźniej do 03.10.2013 roku z dopiskiem „przetarg- Ośrodek Zdrowia” na konto Gminy Pruchnik Bank Polska Kasa Opieki S.A. I-wszy Oddział w Jarosławiu nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605. Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek.
 13. miejsce i termin przetargu: Urząd Miejski w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pokój nr 15 (świetlica), dnia 09.10.2013 r. godz. 10:00
 14. wadium wygrywającego przetarg: zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadia pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu przetargu na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument stwierdzający tożsamość.

Dodatkowych informacji udziela Pan Aleksander Szczepanik – Kier. Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pokój nr 19 (I piętro) tel. 16/6236123.

Ogłoszenie wywiesza się od dnia 06.09.2013 do dnia 07.10.2013.

 

Burmistrz Pruchnik

mgr inż. Wacła Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony (ustny) na wynajem lokalu użytkowego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:06.09.2013 13:41
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.09.2013 13:49