Zaciągnięcie zobowiązań w zakresie realizacji Programu „ Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską w Pruchniku w bu

UCHWAŁA Nr 209/XXVII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską w Pruchniku w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zaciągnąć w 2013 roku zobowiązania finansowe wykraczające poza rok budżetowy 2013 do wysokości 16.976 zł. z przeznaczeniem na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół planowanego do realizacji w latach 2013-2015 w związku z wystąpieniem o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie„ z siedzibą w Warszawie w kwocie stanowiącej równowartość 20 000 euro, która na dzień dzisiejszy stanowi wielkość 84.880 zł.

§ 2.

 

Zrealizować określony w § 1 Program w okresie od sierpnia 2013r. do lipca 2015r.

§ 3.

 

Spłata zobowiązania w zakresie określonego w § 1 Programu nastąpi w latach 2014-2015, w tym;

  • w 2014 roku w kwocie 8 488 zł.
  • w 2015 roku w kwocie 8 488 zł.

§ 4.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do udzielenia pełnomocnictwa Pani Długosz Magdalenie – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku do podpisania i realizacji w/w programu.

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązań w zakresie realizacji Programu „ Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską w Pruchniku w bu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2013 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż