Zmiana uchwały Nr 20/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania.

UCHWAŁA Nr 214/XXVII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 20/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami/ art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 31 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst ustawy z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami /

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

W uchwale Nr 20/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony w § 12 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

 

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Pruchnika może w drodze zarządzenia ustalić inne stawki czynszu biorąc pod uwagę w szczególności:

a) położenie nieruchomości i jej uzbrojenie,

b) cel, korzyść społeczną wynikającą z zawarcia umowy,

c) rodzaj działalności, jaka będzie prowadzona na nieruchomości, a w szczególności tworzenie nowych miejsc pracy,

d) czas na jaki będzie zawarta umowa.

3. Dla umów zawieranych na czas krótszy niż 3 lata stawki czynszu określa Burmistrz Pruchnika w Zarządzeniu.

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały Nr 20/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2013 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.