konkurs na dowóz dzieci niepełnosprawnych

 

WÓJT GMINY PRUCHNIK


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.

“Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Pruchnik

do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu”Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego zadania:

  Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 25.000 zł.

 2. Zasady przyznawania dotacji:

  Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

  W otwartym konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 3. Terminy i warunki realizacji zadania:

  1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31.XII.2006 r.

  2. Warunki realizacji zadania:

   1. dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Pruchnik z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu i z powrotem do miejsca zamieszkania,

   2. dowóz dzieci odbywać się może środkiem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),

   3. wczasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

 1. Temin składania ofert:

  Termin składania ofert upływa z dniem 20 stycznia 2006 r do godz. 13°°.

  Miejsce składania ofert: Sekretariat Urząd Gminy Pruchnik, 37 – 560 Pruchnik.

  Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003 r Nr 93 poz.1891).

  Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lud rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

  2. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.


 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

  1. Rostrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

  2. Tryb oceny ofert:

   Komisja konkursowa:

   1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,

   2. otwiera koperty z ofertami i ustala, które z ofert spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu,

   3. odrzuca oferty, które mimo wezwania do uzupełnienia nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu i niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu ich ofert na piśmie,

   4. analizuje merytoryczną zawartość ofert,

   5. wybiera najkorzystniejszą ofertę i decyduje o wysokości środków przyznanych na realizację zadania Gminy.

  3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

   Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

   1. zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu,

   2. wartość merytoryczną projektu,

   3. koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,

   4. staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat,

   5. dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą.


Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.


 1. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość udzielonej dotacji:

  W roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim tj. 2004 na realizację zadania pn. “Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu” wydatkowano kwotę 38.000 zł.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:konkurs na dowóz dzieci niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2005 08:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż