Ogłoszenie przesłano na PORTAL/UZP Numer ogłoszenia: 383920 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 383878 - 2013 data 20.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, fax. 16 6236130.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 50 000 zł w terminie do dnia 07-10-2013 r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział w Jarosławiu nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Zamawiającego, od poniedziałku do piątku od 08:30 - 14:30. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji Gminy Pruchnik) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. a. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 10 % ceny maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy..
 • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 50 000 zł w terminie do dnia 08-10-2013 r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział w Jarosławiu nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Zamawiającego, od poniedziałku do piątku od 08:30 - 14:30. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji Gminy Pruchnik) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. a. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 10 % ceny maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: minimum 2 najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna: wykonanie lub remont obiektu budowlanego wraz z instalacjami o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00zł ( słownie : pięćset tysięcy złotych). W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca w/w warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP na dzień przesłania ogłoszenia do publikacji w DZ.U. UE lub portalu /UZP tj. data wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie publikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: minimum 2 najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna: wykonanie lub remont obiektu budowlanego wraz z instalacjami o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00zł ( słownie : pięćset tysięcy złotych). W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca w/w warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP na dzień przesłania ogłoszenia do publikacji w DZ.U. UE lub portalu /UZP tj. data wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie publikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie: spełnia nie pełnia.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych UWAGA dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 - teks jednolity z późniejszymi zmianami) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej..
 • W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych UWAGA dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 - teks jednolity z późniejszymi zmianami) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ocena na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia nie spełnia.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu brak zapisu dotyczącego: Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 • W ogłoszeniu powinno być: należy przedłożyć III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 21..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 21..

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmiana ogłoszenia nr 1: Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Pruchniku ulica Parkowa
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:20.09.2013 19:48
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:20.09.2013 19:48