Zmiany w budżecie gminy Pruchnik w 2013 roku.

UCHWAŁA Nr 212/XXVII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik w 2013 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 78 818zł
  w tym:
  • sprzedaż drewna z lasu komunalnego 3 818 zł
  • odliczony podatek VAT za 2012 rok 75 000 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 252 908zł
  w tym:
  • dotacja celowa na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 252 908 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 360 365 zł
  w tym:
  • zakup gruntu pod studnie w Hawłowicach 24 000zł
  • wydatki bieżące w OSP w Świebodnej 3 000zł
  • realizacja II etapu zadania pn. „Publikacje kazań księdza Aleksandra Pawłowskiego i renowacja (remont) pomnika 23 365 zł
  • remont parkingu przy stadionie w Pruchniku 200 000 zł
  • budowa boiska sportowego w Kramarzówce 100 000 zł
  • opracowanie dokumentacji na podłączenie studni w Hawłowicach do stacji uzdatniania wody 10 000 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 534 455 zł
  w tym:
  • opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP Pruchnik Nr 2 45 455 zł
  • termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 338 000 zł
  • rozbudowa ośrodka zdrowia w Pruchniku (VAT) 136 000 zł
  • budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Pruchniku i Kramarzówce 15 000 zł

Szczegóły zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 212/XXVII/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 05.09.2013

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

020

Leśnictwo

3 818

02001

Gospodarka leśna

3 818

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

3 818

750

Administracja publiczna

75 000

75023

Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)

75 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

75 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

252 908

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

252 908

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

252 908

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 212/XXVII/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 05.09.2013

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

34 000

40002

Dostarczanie wody

34 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

24 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

200 000

474 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

200 000

474 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-rozbudowa ośrodka zdrowia

136 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-parking przy stadionie w Pruchniku

200 000

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

246 537

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

91 463

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 000

45 455

75412

Ochotnicze straże pożarne

3 000

45 455

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP Nr 2

45 455

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

15 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-budowa sieci kanalizacyjnej

15 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

23 365

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

23 365

4278

Zakup usług remontowych

15 197

4279

Zakup usług remontowych

8 168

926

Kultura fizyczna

100 000

92601

Obiekty sportowe

100 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-budowa boiska sportowego w Kramarzówce

100 000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik w 2013 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2013 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.